• Tüm Kategoriler
  • Borçlar Hukuku Genel Hükümler Hocasından Ders Notları - Olcay Ekşioğlu 2020

   Borçlar Hukuku Genel Hükümler Hocasından Ders Notları - Olcay Ekşioğlu 2020
   Görsel 1
   Fiyat:
   45,00 TL
   İndirimli Fiyat (%30) :
   31,50 TL
   Kazancınız 13,50 TL
   31.50 www.akfonkitap.com
   Aynı Gün Kargo

   Borçlar Hukuku Özel Hükümler
   Hocasından Ders Notları
   Olcay Ekşioğlu
   Altın Seri
   2020


   İçindekiler

   Birinci Kısım
   Borçlar Hukukuna Giriş
   Borçlar Hukukuna Giriş Ve Temel Kavramlar
   Borçlar Hukukunun Konusu
   Borçlar Hukukunun Kapsamı
   Borçlar Hukukunun Medeni Hukuk İle İlişkisi
   Borçlar Hukukuna Hakim Olan Temel İlkeler
   Borçlar Hukukuna İlişkin Temel Kavramlar
   Borç İlişkisinden Doğan Haklar Veyükümlülükler
   Sorumluluk
   Eksik (Tabi) Borçlar
   Konu İle İlgili Çıkmış Sorular
    
   İkinci Kısım
   Sözleşmelerden Doğan Borçlar
   Birinci Bölüm
   Hukuki Olay - Hukuki Fiil - Hukuki İşlem
   Hukuki Olay
   Hukuki Fiil
   Hukuka Uygun Filler
   Konu İle İlgili Çıkmış Sorular
   İkinci Bölüm
   Sözleşmelerin Kurulması
   Genel Olarak
   Öneri (İcap)
   Kabul
   Sözleşmelerin Kurulma Anı
   Sözleşmelerin Hüküm Ve Sonuçlarını Doğurma Anı
   Konu İle İlgili Çıkmış Sorular
   Üçüncü Bölüm
   Sözleşmelerin Geçerliliği İçin Aranan Şartlar
   Birinci Ayrım: Bütün Sözleşmeler İçin
   Aranan Şartlar
   Taraflar Ehil Olmalıdır
   Sözleşmenin Konusu Emredici Hukuk
   Kurallarına, Kamu Düzenine, Genel Ahlaka Ve Kişilik Haklarına Aykırı Olmamalıdır
   Tarafların İradeleri Sakatlanmamış Olmalıdır
   Konu İle İlgili Çıkmış Sorular
   İrade Beyanları Muvazaalı Olmamalıdır
   Konu İle İlgili Çıkmış Sorular
   İkinci Ayrım: Bazı Sözleşmelerde Aranan Şartlar
   Aşırı Yararlanma (Gabin) Bulunmaması
   Konu İle İlgili Çıkmış Sorular
   Şekle Uyulması
   Konu İle İlgili Çıkmış Sorular
   Genel İşlem Koşullarına Getirilen
   Sınırlara Uyulması
   Konu İle İlgili Çıkmış Sorular
   Dördüncü Bölüm
   Sözleşme Yapma Zorunluluğu
   Genel Olarak
   Sözleşme Yapma Zorunluluğu
   Konu İle İlgili Çıkmış Sorular
   Beşinci Bölüm
   Sözleşmenin Yorumlanması, Tamamlanması Ve Uyarlanması
   Genel Olarak
   Sözleşmenin Yorumlanması
   Sözleşmenin Tamamlanması
   Sözleşmenin Uyarlanması
   Altıncı Bölüm
   Tek Taraflı İrade Beyanıyla Borç İlişkisi Kurulması
   Genel Olarak
   İlan Yoluyla Ödül Sözü Verme
   Yedinci Bölüm
   Sebebi Gösterilmemiş Borç Tanıması
   Kavram Ve Şartları
   Sekizinci Bölüm
   Temsil
   Genel Olarak
   Temsilin Çeşitleri
   Temsilin Koşulları
   Temsilde Taraflar
   Temsil İlişkisinde Bazı Özel Durumlar
   Temsil Yetkisinin Sona Ermesi
   Yetkisiz Temsil
   Konu İle İlgili Çıkmış Sorular
   Dokuzuncu Bölüm
   Borçların İfası
   Genel Olarak Borçların İfası
   İfanın Tarzı
   Konu İle İlgili Çıkmış Sorular
   Çeşitli Edimlerin İfasına İlişkin Özellikler
   Konu İle İlgili Çıkmış Sorular
   İfanın İspatıı
   Karşılıklı Borç Doğuran Sözleşmelerde İfa (İfa Sırası)
   Alacaklı Yüzünden Borcun İfa Edilememesi (Alacaklı Temerrüdü)
   Konu İle İlgili Çıkmış Sorular
   Onuncu Bölüm
   Borca Aykırılık
   Birinci Ayrım: Genel Olarak Borca Aykırılık
   Genel Bakış
   Borca Aykırılığın Genel Sonuçları
   Borçlunun İfa Yardımcısının Eylemlerinden Sorumluluğu
   Borca Aykırılıktan Dolayı Sorumsuzluk Anlaşması
   İkinci Ayrım: Borca Aykırılık Halleri
   Kusurlu İmkansızlık
   Gereği Gibi İfa Etmeme (Kötü İfa)
   Borçlunun Temerrüdü
   Konu İle İlgili Çıkmış Sorular

   Üçüncü Kısım
   Haksız Fiillerden Doğan Borçlar
   Birinci Bölüm
   Kusura Dayanan Sorumluluk
   Birinci Ayrım: Haksız Fiil Kavramı
   İkinci Ayrım: Borca Aykırılık Halleri
   Fiil (Eylem)
   Hukuka Veya Ahlaka Aykırılık
   Kusur
   Zarar
   İlliyet Bağı
   İkinci Bölüm
   Kusura Dayanan Sorumluluk
   Genel Olarak Kusursuz Sorumluluk
   Kusursuz Sorumluluk Halleri
   Üçüncü Bölüm
   Haksız Fiilin Hüküm Ve Sonuçları (Tazminat)
   Maddi Zararın Tazmini
   Manevi Zararın Tazmini
   Yetkili Ve Görevli Mahkeme
   Tazminat Davasında Zamanaşımı
   Ceza Hukuku Kurallarının Ve Ceza Mahkemesi Kararlarının Etkisi
   Sorumluluk Sebeplerinin Çokluğu
   Konu İle İlgili Çıkmış Sorular
    
   Dördüncü Kısım
   Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Borçlar
   Tanım
   Sebepsiz Zenginleşmenin Şartları
   Sebepsiz Zenginleşme Davasının Açılamadığı Haller
   Sebepsiz Zenginleşmenin Hüküm Ve Sonuçları
   Konu İle İlgili Çıkmış Sorular
    
   Beşinci Kısım
   Borç İlişkilerinde Özel Durumlar
   Birinci Bölüm
   Üçüncü Kişi Yararına Sözleşme
   Genel Olarak
   Çeşitleri
   İkinci Bölüm
   Üçüncü Kişinin Fiilini (Edimini) Üstlenme
   Genel Olarak
   Üçüncü Kişinin Fiilini Üstlenme Sözleşmenin Şartları
   Üçüncü Kişinin Fiilini Üstlenme
   Sözleşmenin Hüküm Ve Sonuçları
   Üçüncü Bölüm
   Müteselsil Borçluluk
   Genel Olarak
   Müteselsil Borç İlişkisinin Kaynakları
   Müteselsil Borcun Hüküm Ve Sonuçları
   Müteselsil Borcun Sona Ermesi
   Dördüncü Bölüm
   Müteselsil Alacaklılık
   Genel Olarak
   Müteselsil Alacağın Kaynakları
   Müteselsil Alacağın Hüküm Ve Sonuçları
   Beşinci Bölüm
   Koşula (Şarta) Bağlı Borçlar
   Genel Olarak
   Koşulun Geçerlilik Koşulları
   Koşulun Çeşitleri
   Koşulun Hüküm Ve Sonuçları
   Altıncı Bölüm
   Bağlanma Parası - Cayma Parası Ve Ceza Koşulu
   Bağlanma Parası (Pey Akçesi)
   Cayma Parası (Pişmanlık / Cayma Akçesi)
   Ceza Koşulu (Cezai Şart)
   Konu İle İlgili Çıkmış Sorular

   Altıncı Kısım
   Borç İlişkilerinde Taraf Değişiklikleri
   Birinci Bölüm
   Alacağın Devri (Temliki)
   Genel Olarak
   Devrin Amacı
   Alacağın Devrinin Çeşitleri
   Alacağın Devrinin Hukuki Niteliği
   Alacağın Devrinin Şartları
   Alacağın Devrinin Hüküm Ve Sonuçlarıı
   İkinci Bölüm
   Borcun Üstlenilmesi
   Genel Olarak
   Borcun Üstlenilmesinin Tarafları Ve Taraflar Arasındaki Sözleşmeler
   Borcun Üstlenilmesinin Hüküm Ve Sonuçları
   Borcun Üslenilmesi (Dış Üstlenme) Sözleşmesinin Hükümsüzlüğü
   Borca Katılma Sözleşmesi
   Malvarlığı Veya İşletmenin Devri
   Üçüncü Bölüm
   Sözleşmenin Devri Ve Sözleşmeye Katılma
   Sözleşmenin Devri
   Sözleşmeye Katılma
   Konu İle İlgili Çıkmış Sorular

   Yedinci Kısım
   Borçların Ve Borç İlişkilerinin
   Sona Ermesi, Zamanaşımı
   Birinci Bölüm
   Borcu Sona Erdiren Sebepler
   Genel Olarak
   Geniş Anlamda Borcu Sona Erdiren Sebepler
   Dar Anlamda Borcu Sona Erdiren Sebepler
   Borcun Sona Ermesinin Yan Haklar Üzerindeki Etkisi
   İkinci Bölüm
   Zamanaşımı
   Genel Olarak
   Zamanaşımının Şartları
   Konu İle İlgili Çıkmış Sorular
    


   Önsöz

       Hocasından notlar serisi içerisinde bulunan bu kitapta, Borçlar Genel Hukuku yer almaktadır. Bu eser çıkmış sınav soruları dikkate alınmak suretiyle kaleme alınmıştır. Borçlar Genel Hukuku, özel hukuk alanının tamamında kullanılan çeşitli terminolojilere kaynaklık eden bir hukuk dalıdır. Özellikle Borçlar Özel Hukuku ile Ticaret Hukuku’nun daha iyi anlaşılması noktasında Borçlar Genel Hukuku çok büyük bir öneme sahip olmaktadır. Söz gelimi, halefiyet, müsteselsil sorumluluk, feri hak, eksik borç, şahsi sorumluluk, zamanaşımı vs. şeklinde bunları çoğaltmak mümkündür. Aynı şekilde alacağın devri ya da borcun üstlenilmesi sözleşmelerinin bir taraf değişikliği meydana getirip getirmediği yahut getirmiyorsa, neden meydana getirmediği gibi konuların ezbercilikten uzak bir şekilde daha iyi anlaşılmasında fayda vardır. Zira bu temel hukuk tabirlerinin tam anlamıyla anlaşılmaması, diğer özel hukuk alanlarına da sirayet edecek ve onların anlaşılmasını da güçleştirecektir. Özel hukukun dayanağı teşkil eden bu kavramların daha iyi anlaşılması için çeşitli tablolar ve özgün örnekler kullanılmıştır.

       Konu anlatımlarının sonlarına çıkmış sorular ilave edilmiştir. Bu şekilde hangi konulara ağırlık verilmesi gerektiğine dikkat çekilmiş ve konu anlatımının önemini ayrıca soru üzerinden görülmesi sağlanmıştır.

       Elinizdeki bu eser, gerek fakülte sınavlarında gerekse mezuniyet sonrasında girilmesi amaçlanan Adli ve İdari Hakimlik sınavlarında ile KPSS ve diğer kurum sınavlarında yardımcı olması için hazırlanmıştır.
       Bu eserin oluşturulmasındaki katkılarından dolayı, bir önceki eserimiz olan KONSENSUS adli kitabın hazırlanmasında olduğu gibi burada da maddi ve manevi desteğini asla esirgemeyen gerek tecrübesi gerekse bütün nezaketi ve naifliğiyle varlığını bütün çalışmalarımızda yanımızda hissettiğimiz değerli hocamız Prof. Dr. AHMET NOHUTÇU’ya teşekkürü bir borç bilirim. Keza bu eseri meydana getirirken her müşkülatta kendisinin engin hukuk bilgisine danışmaktan çekinmediğim ve bu noktada varlığını daima yanımda hissettiğim değerli hukukçu, kıymetli arkadaşım, adaşım OLCAY ASLAN kardeşime çok teşekkür ederim. Yine bu eserin kelime kelime, satır satır meydana getirilmesi aşamasında büyük bir sabır, nezaket ve gayret gösteren bütün SAVAŞ YAYINEVİ AİLESİNE teşekkür eder ve bu eseri temin edip çalışan SEVGİLİ OKUYUCULARIMIZA azami derecede katkı sağlamasını temenni ederim.

   Saygılarımla…
   Mayıs 2020 / İSTANBUL
   Av. OLCAY EKŞİOĞLU
   av.olcayeksioglu@hotmail.com

    
    
   • Genel Özellikler
   • Baskı Tarihi
   • Mayıs 2020
   • Baskı Sayısı
   • 1. Baskı
   • Yayınevi
   • Savaş Yayınevi
   • Yazar
   • Akıllı Notlar Dizisi Yayın Kurulu
   • Sayfa Sayısı
   • 368
   • Ebat
   • 24x16
   • Cilt Tipi
   • --

    
   Diğer Özellikler
   Stok Kodu9789757197973
   MarkaSavaş Yayınevi
   Stok DurumuVar
   9789757197973

   PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.