• Tüm Kategoriler
  • EKONOMİK PERSPEKTİFTEN KÜRESEL KRİZ SONRASI AVRUPA BİRLİĞİ - MEHMET DİKKAYA - MUSTAFA ACAR

   Fiyat:
   90,00 TL
   İndirimli Fiyat (%5,6) :
   85,00 TL
   Kazancınız 5,00 TL
   11,07 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
   Sınırlı Sayıda
   Ekonomik Perspektiften Küresel Kriz Sonrası Avrupa Birliği 

   Mehmet Dikkaya - Mustafa Acar

    
   GİRİŞ ve GEREKÇE
   Küresel Kriz Sonrası Avrupa Birliği ve Entegrasyonun Temel Sorunları


     Avrupa Birliği (AB), nereden bakılırsa bakılsın, üzerine çok söz söylenebilecek
   bir oluşumdur. Tek cümle ile kestirmeden söylemek gerekirse, AB’nin
   “övülmesi ve takdir edilmesi gereken birçok yönü olduğu gibi, eleştirilebilecek
   yönleri de olan önemli bir bölgesel bütünleşme projesi” olarak nitelendirilmesi
   mümkündür.

     Her şeyden önce AB, yirminci yüzyılın ikinci yarısında dünyada ortaya çıkan
   bölgesel entegrasyon projelerinin en kapsamlısı ve en başarılısıdır. AB’yi,
   türünün en başarılı örneği saymamızı gerektiren nedenler arasında şunlar sayılabilir:

     - Üye ülkeler arasında kurulduğu günden bu yana savaş ve sınır anlaşmazlığının
      çıkmamış olması;
     - Etnik kökene dayalı iç çatışmalar dâhil ulus-devletin yol açtığı pek çok
       sorunla başarılı bir şekilde mücadele edebilmesi,
     - İktisadi bütünleşme adımlarının zamanla siyasi bütünleşmeye evrilmesi,
     - Üye ülkeler arasında sınırların fiilen kaldırılmış olması,
     - Üretim faktörlerinin, malların ve hizmetlerin en serbestçe dolaşabildiği
       ortak pazar olması,
     - 19 üye ülkenin –kimi sıkıntılarına rağmen- parasal birliği sağlamış ve
       ortak bir para birimini kullanabilir hale gelmiş olması.

     Buna karşılık her insani-toplumsal projenin olduğu AB’nin de kimi zaafları,
   yetersizlikleri ve yüzleşmek zorunda olduğu sorunlar vardır. AB’nin tarihsel tecrübeler
   ışığında bugün çözmekte yetersiz kaldığı ve hâlâ yüzleşmek zorunda
   olduğu sorunlar arasında şunları saymak mümkündür:

     - Parasal birliğin sağlanıp da mali birliğin sağlanamamış olmasından
       kaynaklanan sorunlar,
     - Küresel ekonomik krizle nasıl mücadele edilmesi gerektiği konusunda
       görüş birliği sağlanamamış olmasından kaynaklanan sorunlar,
     - Gerek kendi içinde Avrupalı olmayan göçmen nüfus, gerekse AB’ye
       göç etmek isteyen potansiyel göçmenleri kabul konusundaki sıkıntılar,
     - Siyasi anlamda bütünleşmeden uzak oluşu,
     - Dünyadaki gelişmeler karşısında kendi içinde birliği sağlamış sağlam
       bir irade ortaya koyamaması,
     - AB’nin sınırlarının nereye kadar genişlemesi gerektiği konusundaki
       belirsizlik ve tereddütlerden kaynaklanan sorunlar.

     Bunların her birinin detaylı olarak irdelenmesi kuşkusuz bir giriş yazısının
   sınırlarını çok aşar, başlı başına bir kitabın konusu olabilir. Ayrıca, bu sorunların
   bir kısmı doğrudan veya dolaylı olarak bu kitabın izleyen bölümlerinde zaten ele
   alınacaktır. Dolayısıyla burada, AB’nin başarıları ve başarısızlıkları bağlamında
   yukarıda sıralanan hususlara ancak satır başları halinde çok kısaca değinilecektir.

     AB’yi başarılı saymamızı gerektiren nedenleri doğru bir bağlama oturtmak
   için, AB’nin –izleyen bölümde daha detaylı olarak irdelenen- doğduğu koşullara
   bakmak gerekir. AB, insanlık tarihinin bugüne kadar görmüş olduğu en büyük
   facia ve yıkım olan, tahminen 55 milyon insanın hayatını kaybettiği II. Dünya
   Savaşı’nın hemen sonrasında kurulmuştur. Avrupalı bazı âkil insanların öncülüğünde,
   yüzyıllardır birbiriyle savaşmış ama birbirlerini her bakımdan mahvetmekten
   başka bir yere varamamış Avrupalı devletler arasında bir daha savaş
   olmamasını temin etmek amacıyla, 1940’lı yılların ikinci yarısında bir dizi adım
   atılmıştır. Bunların sonucunda 1951’de, Almanya ile Fransa’nın birbiriyle yeniden
   çatışmasını engellemek üzere, kömür ve çelik gibi savaşın temel hammaddesi
   olan kaynakların kontrolünün devletler-üstü bir organizasyona devredilmesini
   öngören Avrupa Kömür ve Çelik Birliği (AKÇB) kurulmuştur.

     Aradaki küçük çaplı girişimleri bir kenara bırakarak söylersek, bundan
   sonraki en önemli adım, 1957’de 6 ülke (Almanya, Fransa, İtalya, Belçika, Hollanda,
   Lüksemburg) arasında bir Serbest Ticaret Bölgesi oluşturmayı öngören
   Avrupa Topluluğu’nun kurulmasıdır. 1960’lı yıllarda bir yandan –Topluluğun
   kendi kendine yeterliliğini öngören- Ortak Tarım Politikası (OTP) oluşturulurken,
   bir yandan da gümrük birliği tesis edilmiş, ortak pazarın yolları döşenmiştir.
   1970’li yıllardan itibaren Topluluk kapılarını yeni üyelere açmış, 6’lar önce
   9’lara, sonra 10 ve 12’lere, sonra 15’lere, sonra 25’lere, sonra 27’lere ve nihayet
   28’lere evrilmiş; 2000’li yılların ikinci on yıllık diliminde 28 üyeli, 500 milyon nüfuslu
   dev bir bölgesel bütünleşme projesi halini almıştır.

     En temel varlık nedeni olan “Avrupa’da bir daha savaş olmaması” açısından
   bakıldığında Avrupa Birliği başarılı bir projedir. Gerçekten, kurulduğu günden
   bu yana AB üyesi ülkeler arasında bir daha savaş olmamıştır. AB dışında,
   ama Avrupa kıtası içinde kalan coğrafi alanda II. Dünya Savaşı’ndan sonra sadece
   iki kez savaş olmuştur: Bosna savaşı (1994-96) ve Ukrayna savaşı (2015).

     Bunların birincisi, Yugoslavya’nın parçalanmasından sonra dağılan parçaların
   yeni yörüngelerini bulma sürecinde Sırbistan’ın Bosna’yı işgal ve yok
   etme çabalarının sonucudur. İkincisi ise, Rusya’nın Ukrayna’yı Batı blokuna
   kaptırmama çabalarının ürünü olarak ortaya çıkmıştır. AB’nin her iki konuda da
   başarılı bir sınav verdiği söylenemez. Dolayısıyla, “Avrupa’da savaş olmaması”
   bağlamında kendi bölgesi sınırları içinde AB’yi başarılı, ama yanı başındaki
   krizlere barışçı çözüm üretme konusunda başarısız saymak gerekir.

     Öte yandan AB’nin takdirle anılması gereken yönlerinden biri de ulusdevletin
   yarattığı sorunların önemli ölçüde üstesinden gelinmesi ve pek çok
   farklı etnik unsuru bir arada, barış içinde yaşatmayı başarmasıdır. AB üyesi
   ülkelerin hiçbiri, kendi içinde homojen bir nüfusa sahip değildir. Sadece üye ülke
   sayısı üzerinden gidilse AB içinde 28 farklı millet vardır. Bir de her bir üye ülkenin
   kendi içindeki farklı etnik unsurları dikkate alındığında, sayısı yüzü aşan
   farklı etnik, dini ve kültürel unsur, cemaat, ya da topluluğun yaşadığı bir kültürel
   mozaikle karşılaşılmaktadır. Buna bir de Türkler başta olmak üzere Avrupa kıtası
   dışından, çoğunlukla Asya ve Afrika’dan gelen göçmenler eklendiğinde, manzara
   daha da renklenmektedir. Bu kadar farklı ülkeyi ve bu kadar farklı etnik,
   dini ve kültürel unsuru bir arada barış içinde yaşatabilmek kolay iş değildir.
   Ulus-devletin yarattığı sorunlarla başa çıkma bağlamında, her şeye rağmen
   AB’yi başarılı saymak gerekir.

     Çok fazla uzağa gitmeye gerek yok; kendi ülkemizden bir örnek verelim:
   Türkiye'de Türkler ile Kürtleri bir arada barış içinde yaşatmayı henüz başarabilmiş
   değiliz. Cumhuriyetin 100 yaşına yaklaştığı bir dönemde hâlâ etnik kökenli
   terör sorunuyla boğuşuyoruz. Ak Parti hükümetlerinin inisiyatifiyle başlatılan
   Çözüm Süreci’ne sevinmiş, “nihayet farklı etnik unsurlarla anayasal vatandaşlık
   temelinde yeni bir birlik tesis edip bir arada barış içinde yaşayacağız” diye heyecanlanmıştık.
   Oysa 7 Haziran 2015 seçimleri sonrasında siyasi istikrarın kısmen
   örselenmesiyle terör yeniden hortladı, başladığımız noktaya, önemli oranda
   geri döndük. Ayrıca yakın zamana kadar kendi ülkemizde başörtüsüyle üniversiteye
   gidemeyen kız öğrencilerin Avrupa’ya eğitim amaçlı olarak gittiğini, AB
   ülkelerindeki Türk vatandaşlarının, yabancı bir kültür ortamında bulunuyor olmalarına
   rağmen, pek çok açıdan Türkiye'deki akrabalarından daha rahat koşullar
   içinde yaşadığını da unutmayalım. Bir başka deyişle, atalarımızın tavsiyesine
   kulak verelim: “Çuvaldızı başkalarına batırmadan, önce iğneyi kendimize bir
   bizleyelim.” AB’yi Avrupalı olmayanlara karşı uyguladığı politikalardan dolayı
   eleştirirken, cesaretle kendi durumumuza bakmayı da ihmal etmeyelim…

     İktisadi bütünleşme olgusu, hiç kuşkusuz AB’nin en başarılı olduğu alanların
   başında gelmektedir. Bu örgüt esas itibariyle bir iktisadi bütünleşme projesi
   olarak başlamış, daha sonra bir siyasi bütünleşme projesine dönüşmüştür. İktisadi
   bütünleşmenin başlıca evreleri serbest ticaret bölgesi, gümrük birliği, ortak
   pazar, parasal birlik ve tam ekonomik bütünleşme olarak sayılabilir. AB bunlardan
   dördüncüsüne erişebilmiş bir birlik olup, dünyada bu düzeyde bütünleşme
   sağlayabilmiş başka bir bölgesel entegrasyon örneği yoktur.

     1957’de kurulan serbest ticaret bölgesi (üyelerin kendi aralarında dış ticareti
   serbest hale getirmeleri), 1960’lı yıllarda gümrük birliğine (üyeler arasında
   tarifeler sıfırlanırken birlik dışındaki ülkelere karşı ortak gümrük tarifesi uygulanması),
   1980’li yıllarda ortak pazara (üyeler arasında mallar ve hizmetlerin
   yanı sıra, üretim faktörlerinin yani sermaye ve işgücünün de serbest dolaşımı),
   2000’li yıllarda da parasal birliğe (para politikasının ortaklaştırılıp tek bir para
   biriminin kullanımı) dönüşmüştür. Devam etme cesareti ve iradesi gösterebilirlerse
   AB için bir sonraki hedef maliye politikalarının da ortaklaştırılıp tam ekonomik
   bütünleşmeye gitmektir. AB’nin bugün yaşadığı sorunların birçoğu esasen
   bu noktada düğümlenmektedir. Parasal birlik olup da mali birliğin olmaması,
   ortak bir para kullanırken herkesin kendi keyfine göre bütçe politikaları uygulayabilmesi,
   dolayısıyla, iç ve dış açıklar ile borçlanma ve vergilendirme politikalarının
   uyumsuzluğu ciddi sıkıntılar yaratmaktadır.

     Atalarımız “İtimâdı lütuf sanıp borca sarılma, bir gün istenecektir sakın
   darılma” demişler; Yunanistan ve –İrlanda ile birlikte- İtalya, Portekiz ve İspanya
   gibi, esas itibariyle Akdeniz ülkeleri, başta Almanya olmak üzere birliğin öteki
   ülkelerinden ölçüsüz biçimde borçlanmalarının bedelini 2008-2009 küresel ekonomik
   krizi gelip çatınca ağır bir şekilde ödemeye başlamışlar; kendileriyle birlikte
   AB’yi de krize sürüklemişlerdir. Bugün AB küresel ekonomik krizin sarsıntılarını
   hâlâ atlatabilmiş değildir. Son aylarda AB gündemindeki en önemli konu,
   Yunanistan’ın borç sorununun ne olacağı, bu ülkenin Euro bölgesi hatta büsbütün
   Birlik dışına atılıp atılmayacağı konusudur. Genç ve atak bir siyasi lider olarak
   Çipras’ın Yunanistan’da iktidara gelmesiyle AB’ye rest çekilip borçların
   ödenmeyeceği ve aynen yola devam edileceği hayaline kapılanlar, son aylarda
   Almanya, AB ve IMF kapılarında “borç yeniden yapılandırması” görüşmeleri acı
   gerçeğiyle karşılaşmışlardır. Kıssadan hisse: kimse kimseyi “babasının hayrına”
   kıyamete kadar bedava beslemez; herkes kendisi çalışmak ve üretmek zorundadır.
   Çalışıp üretmez, ödeme gücünüzle mütenasip olmayan ölçülerde borca
   girerseniz, günün birinde krize düşmeniz kaçınılmazdır. Bu ilke bireyler için geçerli
   olduğu kadar, ülkeler için de geçerlidir. “Ekonominin demir kanunları” ya da
   “iktisadın evrensel yasaları” diyebileceğimiz kurallar arasında, üretimle tüketim
   arasında denge kurma, “ayağını yorganına göre uzatma” ve çevrilemeyecek
   borcun altına girmeme kuralı da vardır.

     AB’nin başarısızlığa uğradığı ya da zafiyet gösterdiği konuların başında
   göçmen politikaları gelmektedir. AB ne yazık ki Avrupa kökenli farklı etnik unsur
   ya da milletleri önemli ölçüde kaynaştırmayı, AB vatandaşlığı şemsiyesi altında
   bir arada barış içinde yaşatmayı başarmış olmakla birlikte, Avrupa kökenli olmayan
   (daha ayrıntıya inersek, beyaz ve Hıristiyan olmayan), bir kısmı hâlihazırda
   Avrupa’da yerleşik, bir kısmı sınır kapılarına dayanmış göçmenler ve sığınmacılara
   karşı nasıl insanca muamele yapabileceği konusunda sağlıklı politikalar
   üretebilmiş değildir.

     Buna ek olarak, özellikle ekonomik krizin tavan yaptığı dönemler başta
   olmak üzere, AB ülkelerinde zaman zaman hortlayan ırkçı-faşist hareketlere göz
   yumulmakta, göçmenlerin ülkelerine geri gönderilmesi talepleri siyasi mahfillerde
   ne yazık ki karşılık bulmaktadır. Bu satırların yazarları olarak komploculuk
   konusunda mesafeli olsak da, unutulmaması gereken bir gerçek şudur: Avrupa’nın
   bugünkü zenginliği ve refahı, sadece Avrupalının zekâsı ve Avrupa kıtasının
   doğal zenginlikleriyle yaratılmış bir olgu değildir; başta Amerika’nın keşfinden
   sonra yeni dünyadan taşınan kıymetli madenler, köle ticaretiyle sağlanan
   bedava Afrikalı işgücü, Asya’dan sağlanan hammadde, Ortadoğu’dan gelen
   petrol gibi, sömürgecilik sürecinde Avrupa’ya aktarılan, başka kıtaların beşeri ve
   doğal kaynaklarının da Avrupa’nın zenginliğinde azımsanamayacak bir payı
   vardır. Bu bağlamda esasen dünyanın küresel çapta bugün karşı karşıya olduğu
   en temel sorunlardan biri, yeryüzündeki zenginlik ve refahın adil bölüşümü sorunudur.

     Avrupa ve Batı ya bu soruna (refahın adil paylaşımı sorununa) insani bir
   çözüm bulmak, ya da kapısına dayanan göçmen ve sığınmacılara kapılarını
   açmak zorundadır. Geçtiğimiz günlerde Akdeniz sahillerine cesedi vuran 3 ya
   şındaki Aylan adındaki çocuğun trajedisi bütün insanlık için utanç verici bir
   manzaradır; daha çok da Avrupalı yöneticileri ahlâkî ve vicdani sorumluluk altına
   sokan bir trajedidir. Zira küçük Aylan’ın da aralarında olduğu on binlerce
   insan her yıl kendi ülkelerini terk edip Avrupa kapılarına dayanmaktadır. Neden?

     Başlıca iki nedenle... Birincisi, hâlihazırda göçmenlerin kendi ülkelerinde
   fiili bir savaş ortamı vardır. Avrupa’nın da aralarında olduğu küresel güçler enerji
   güvenliği, petrol, doğal gaz ve başka zenginlik kaynaklarına erişim için oralarda
   acımasız bir savaşı körükledikleri veya silah ve lojistik destekle savaşı sürdürülebilir
   kıldıkları için bu insanların ülkeleri yaşanamaz duruma gelmiştir; insanların
   çoğu için ülkelerini terk etmekten başka çare kalmamıştır. İkincisi, kişi başına
   gelir, yaşam koşulları, sağlık ve eğitim imkânları bakımından Avrupa (ve Amerika)
   ile kendi ülkeleri arasındaki refah ve gelişmişlik farkı o kadar büyüktür ki,
   genç insanlar bu refah farkını görünce kendi ülkesinden bir an önce kendini
   dışarıya atmak zorunda hissetmektedir.

     Küreselleşmenin duvarları dümdüz etmesi, internet başta olmak üzere
   ulaşım, haberleşme ve iletişim olanaklarının insanlara sınırların öte yakasındaki
   koşulları yakinen görebilir hale getirmesi bu süreci, yani dünyanın yoksul ve
   karışık bölgelerinden zengin ve istikrarlı bölgelerine doğru insan akışını hızlandırmaktadır.
   Kısaca bu sorun bir insanlık sorunudur; dünyanın küresel güçleri,
   Ortadoğu, Asya ve Afrika’nın doğal zenginlikleri ve nitelikli insan gücünden hâlihazırda
   yararlanan, mevcut zenginliklerini kısmen bunlara borçlu olan Avrupa
   ve Amerika iki şeyi aynı anda yapmalıdır: Birincisi, işgücünün serbest dolaşımının
   önündeki engelleri kaldırmak, göçmenlere eşit vatandaşlık hakkı tanımak,
   gelenlere insanca muamele etmek... İkincisi, Ortadoğu ve Afrika başta olmak
   üzere kendi kıtası dışındaki bölgeleri, petrol ve doğalgaz başta olmak üzere,
   doğal kaynakların kontrolü ve sömürüsü uğruna bölgedeki diktatörlük rejimlerini
   ve askeri darbeleri desteklemekten, kendi halkına zulmeden diktatörlerle iş tutmaktan
   vazgeçmek.

     Toparlamak gerekirse, Avrupa Birliği, bugün dünyadaki en kıdemli ve en
   kapsamlı bölgesel bütünleşme projesidir. Avrupa’da bir daha savaş olmaması
   amacıyla yola çıkmış, bu amacını büyük ölçüde başarmış, İktisadi bütünleşme
   projesi olarak başlamış siyasi bütünleşme projesine dönüşmüştür. Bazı yönlerden
   başarılı olurken, bazı yönlerden aynı başarıyı gösterememiş, kimi ciddi
   sorunlarla boğuşan bir birliktir. AB’yi bütün sorunların çözüldüğü bir dünya cenneti
   olarak görmek ne kadar gerçekçi değilse, kimi sorunlarla karşı karşıya diye
   yarın dağılacak bir kırılgan topluluk olarak görmek de o kadar gerçekçi olmaktan
   uzaktır. AB’yi elbette yeri geldikçe eleştirmeli, yüzleşmek zorunda olduğu sorunları
   mümkün olduğunca bilimsel ve objektif bir temelde eleştirel bir tahlil ve değerlendirmeye
   tabi tutmalıyız. Ancak bunu yaparken ideolojik veya siyasi taassubu
   bir kenara bırakabilmeli, uçuk komplo teorilerinden uzak durmalı, zaman
   zaman benzer konularda aynayı kendimize tutmayı bilmeliyiz.

     Bu çerçevede elinizdeki kitap, kriz öncesi ve sonrası AB’yi çeşitli açılardan
   değerlendiren, AB’nin krizden ne kadar etkilendiğini tahlil eden yazılardan
   6 Ekonomik Perspektiften Küresel Kriz Sonrası AVRUPA BİRLİĞİ
   oluşan bir derlemedir. Böyle bir derleme kitap çalışmasının ortaya çıkma nedeni,
   hem küresel kriz sonrası Avrupa Birliği’nin yeni bir fotoğrafını çekmeye çalışmak,
   hem de küresel kriz sonrası Türkiye kamuoyunda ve siyasetinde etkinliği azalan
   böylesine önemli bir entegrasyon üzerine dikkatleri yeniden çekmeye çalışmaktır.
   Avrupa Birliği’nin genel olarak serencamını ve yapısını ele alıp inceleyen, piyasada
   çok sayıda Türkçe eser bulunmasına rağmen küresel kriz gibi spesifik bir olayın
   öncesi ve sonrasının bu entegrasyon düzleminde özel olarak incelendiği çalışmaların
   sayısı oldukça sınırlıdır. Ya da bazı köşe yazarlarının kalemlerinin gücü ile sınırlı
   kalmaktadır.

     Öte yandan, Türkiye siyasetinde 3 dönem üst üste iktidar olma başarısı göstererek
   büyük bir rekora imza attıktan ve önemli sayılabilecek ekonomik başarılar
   elde ettikten sonra Adalet ve Kalkınma Partisi’nin yönetici elitlerinin gözünde ve
   Türkiye’de büyük bir çoğunluğa ulaşan kamuoyu nezdinde küçümsenmeye başlanan
   Avrupa Birliği’ne farklı bir pencereden tekrar bakmak ihtiyacının ortaya çıkması
   da bu kitabın şekillenmesinde etkili olmuştur. Zira mevzii bazı ekonomik başarıları
   “büyük bir gurur vesilesi” olarak ön plana taşıyan Türkiye’deki hâkim zihniyet Avrupa
   entegrasyonunun bütüncül başarılarındaki arka planı görmek konusunda oldukça
   isteksizdir. Avrupa’yı geleneksel “emperyalist paradigma” ekseninde değerlendirmeye
   alışmış bu zihniyetin, “insani ve İslami değerler” bağlamında Türkiye’de
   zihinsel bir değişimin ortaya çıkmasına öncülük etmekte zorlandığı anlaşılmaktadır.
   Evrensellik düzleminde kendini sürekli ispat eden gerçek dini değerleri öne çıkarmak
   ve İslam dünyasında bir zihniyet dönüşümüne öncülük etmek varken, geleneksel
   dini-cemaat ilişkilerinin yaygınlaştırılması yönünde tercihlerle Türkiye'deki
   yeni iktidar seçkinlerinin “kendi cemaatini inşa eden” bir patikaya yönelmesi” gerçeği
   ile karşı karşıya olduğumuz söylenebilir.

     AB’yi küçümseyen ve AB reformlarını gündeminden çıkaran bir Türkiye'nin
   “İslamilik derecesi” acaba AB’den daha iyi durumda mıdır? Avrupa Birliği’ni bu anlamda
   da bir başarı öyküsü olarak algılamaya neden olacak hususlardan birisi,
   George Washington Üniversitesi’nden iki akademisyenin “An Economic Islamicity
   Index (EI2)” başlıklı çalışmaları olmuştur.? 2010 yılında yayımlanan çalışmaya göre,
   11 Eylül olaylarının gölgesinde din ile iktisat, politika ve sosyal davranışlar arasındaki
   küresel belirsizlik, düşmanlık ve korku duyguları yeniden başlamıştır. Özellikle,
   dinin ekonomik, sosyal ve politik performans üzerinde büyük etkisi olduğu (ya da
   tersi) söylenebilir. Bu çalışmada, dinin ekonomik performans üzerindeki etkisinin
   test edilmesinden önce, ekonomik gelişmenin din üzerindeki etkisi ele alınmıştır. Bu
   eksende, İslam ülkelerinin ne kadar “İslâmi” olduğu ya da “İslamilik derecesi” bağlamında
   yerlerinin neresi olduğu merak konusu olmuştur. Scheherazade ve Askari’nin
   çalışması, temel düzeyde geliştirilmiş bir Ekonomik İslamilik İndeksi (EI2) kendilerini
   İslam ülkesi olarak deklare eden ülkelerin, İslami doktrinler ve ilkelere bağlılıklarını
   test etmiştir. Bu bağlamda sadece Müslüman oldukları iddiasındaki ülkeleri
   değil, dünyadaki 208 ülkenin İslami ekonomik ilkelere bağlılığını 113 farklı değişkeni
   dikkate alarak ölçen bu çalışmanın bulguları genelde İslam ülkeleri, özelde Türkiye
   ve son birkaç yıldır sürekli küçümsediği Avrupa Birliği bağlamında oldukça trajik
   sonuçlar ortaya koymuştur. Çünkü 208 ülke arasında en iyi skoru yakalamış İslam
   ülkesi olan Malezya, ancak 33. sırada kendine yer bulabilmiştir. Türkiye’nin aynı
   sıralamadaki yeri ise ancak 71’dir.

     Devam edelim. Aynı çalışmada, İslami ekonomik değerler ve prensipler ile
   ölçüldüğü zaman ilk sırada yer alan ülkeler acaba hangileridir? Bu sorunun cevabı,
   Müslüman dünya ile “diyar-ı küfür” olarak küçümseme eğiliminde olduğumuz dünya
   arasındaki, kendi savunduğumuz değerlere yakınlık bağlamındaki yaman çelişkiyi
   gözler önüne serer durumdadır: İslami ekonomik değerlere uygunluk bakımından ilk
   20 içinde yer alan ülkeler arasında 12 tanesi Avrupa Birliği üyesidir! Bu tablo göstermektedir
   ki, gelişme, kalkınma, özgürlük, teşebbüs hürriyeti ve refahın adaletli
   dağılımı gibi konularda, son birkaç yıldır sürekli küçümsenen, müzakerelerin ayak
   sürüyerek devam ettirilmeye çalışıldığı Avrupa coğrafyası, halen kendi değerlerimizin
   temsili açısından bile örnek olabilecek birçok özellik göstermektedir.

     Kuşkusuz, tek bir çalışmanın sonuçlarının ne kadar güvenilir olabileceğine
   ilişkin zihnimizde bazı soru işaretleri ortaya çıkabilir. İki Müslüman akademisyen
   tarafından hazırlanan bu çalışmanın sonuçları tartışılabilir de... Ancak –ekonomik
   özgürlükler, yolsuzluk algısı, rekabet gücü gibi- buna benzer diğer birçok uluslararası
   endeksteki yerimizin de bundan pek farklı olmadığı gerçeğini hatırlamakta yarar
   vardır. Örneğin, kamu sektörünün uluslararası yolsuzluk indeks değerleri açısından
   yapılan sıralamada 2014 yılında 92 puanla Danimarka 1. sırada (en temiz ülke)
   iken, Türkiye 45 puanla 64. sırada (epey “kirli” bir kategoride) yer alabilmiştir.?? Aynı
   listede ilk 20 içinde bulunan ülkelerin (en temiz kamu sektörüne sahip 20 ülkenin)
   10 tanesinin Avrupa Birliği üyesi ülkeler olduğu gerçeği ile karşılaşıyoruz. Türkiye’nin
   aldığı 45 puandan daha yüksek puan almış ülkeler arasında, adı pek duyulmamış
   Gana (48.), Porto Rico (63.), Bhutan (65.), Barbados (73.) gibi pek çok ülkenin
   de bulunması, bu anlamda sadece dünyanın önde gelen ülkelerinin değil, geriden
   gelenlerin bile epeyce bir gerisinde olduğumuzu göstermektedir.

     Beşeri gelişme veya insani kalkınma düzeyi açısından uluslararası karşılaştırma
   yapan başka endeksler de vardır. Bunlardan en tanınmış olanı ekonomik ve
   sosyal göstergeleri harmanlayan bir endeks olan BM İnsani Kalkınma Endeksi
   (Human Development Index/ HDI) açısından 2013 yılında Türkiye 69. sırada bulunmaktadır.
   Oysa Türkiye 2023 yılında dünyada ilk 10 ekonomi arasına girmeyi
   hedefleyen bir ülkedir. Dünyanın en ileri ekonomileri arasına girmek isteyen bir
   Türkiye'nin pek çok noktada durumunu iyileştirmesi gerektiği açıktır. Bu bağlamda
   Türkiye-AB ilişkilerinin pek çok eksende geliştirilmesi, ekonominin yanı sıra siyasi
   ve hukuki standartlarımızın da yükseltilmesi, dolayısıyla AB ödevlerinin ciddiye
   alınması gerektiğini bir kez daha vurgulamak gereklidir. Bu bağlamda 7 Haziran –
   1 Kasım 2015 döneminde yaşanan istikrarsızlık tecrübesi ve Suriye krizinin ulaştığı
   rahatsızlık verici boyutlardan sonra, 1 Kasım seçimleri sonucunda kurulan Dördüncü
   Ak Parti hükümetinin AB ile yeniden masaya oturması ve ilişkilerin iyileştirilmesi
   8 Ekonomik Perspektiften Küresel Kriz Sonrası AVRUPA BİRLİĞİ
   yönünde bazı adımlar atmış olması sevindiricidir. Küresel kriz perspektifinden Avrupa
   Birliği’nin sosyo-ekonomik durumunun incelenmesini içeren bu çalışma, bölgenin
   temel insani (veya İslami) ekonomik değerlerden veya sosyo ekonomik düzeyden
   bir kopma yaşandığı anlamına gelmemektedir.

     Bu çerçevede elinizdeki eser AB’yi küresel kriz öncesi ve sonrası gelişmeler
   bağlamında çeşitli açılardan değerlendirmektedir. Eserin bundan sonraki kısmı şu
   şekilde organize edilmiştir:

     1. Bölümde, Necmettin Erbakan Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mustafa
   ACAR, “Avrupa Birliği’nin Kuruluş Felsefesi Ve AB’yi Ortaya Çıkaran Koşullar:
   Tarihsel Arka Plan” başlıklı ilk bölüm yazısında Avrupa entegrasyonunun ortaya
   çıkış gerekçelerini tarihsel bir perspektiften değerlendirmiştir. Ona göre, sınırlardan
   arınmış birleşik bir Avrupa düşüncesi oldukça uzun bir geçmişe sahiptir.
   Bu kıta tarih boyunca sayısız savaş ve çatışmaya sahne olmuştur. Zaman zaman
   dini-kültürel, zaman zaman ekonomik ve siyasi karakteri öne çıkan bu çatışmalarda
   büyük can ve mal kayıpları söz konusu olmuş, bu kavgalardan ve
   bölünmüşlük ortamından rahatsızlık duyan bazı düşünürler, ilim ve siyaset
   adamları birleşik bir Avrupa özlemini ve hayalini dile getirmişlerdir. Bu çerçevede
   Avrupalı bazı düşünür ve devlet adamlarının hayallerini süsleyen 200 yıllık
   rüyanın gerçeğe dönüşmesi, bu doğrultuda gereken somut adımların atılması
   için 20. yüzyılın ortalarına kadar beklenmesi, birbirinden tahripkâr iki dünya savaşının
   acı tecrübesinin yaşanması gerekmiştir. Yüzlerce yıl Alman-Fransız,
   Fransız-İngiliz ve Alman-İngiliz rekabeti ve gerginliği başta olmak üzere, üzerinde
   yaşayan kavimlerin birbirleriyle dini-kültürel, siyasi ve ekonomik nedenlerle
   savaşmasından yorgun düşmüş Avrupa kıtası, 18. yüzyıldan itibaren filozofların
   zihninde yeşermeye başlayan barışçı ve birleşik Avrupa hayalinin gerçeğe dönüşmesi
   için gereken adımlara II. Dünya Savaşı’nı izleyen yıllarda tanık olacaktır.
   Bu anlamda II. Dünya Savaşı, Avrupa kıtasının tarihinde bir dönüm noktasıdır.
   Nitekim 1940’lı yılların sonları ve 50’li yılların başlarında atılan adımlar sonucunda
   AB projesinin somut bir varlığa büründüğü 20. yüzyılın ikinci yarısında
   Batı Avrupa’da savaş olmamıştır.

   2. Bölümde, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi SBF Öğretim üyesi Prof. Dr.
   Muhsin KAR, “Avrupa Borç Krizi ve Avrupa’nın Geleceği” başlıklı bölüm yazısı
   ile Avrupa kıtasında barışın korunması ve istikrarın sağlanması yolunda atılan
   kararlı adımlarla gerçekleştirilen Avrupa Birliği’nin (AB), ekonomik bütünleşmesini
   büyük ölçüde tamamlayıp siyasal bütünleşme yolunda da önemli mesafe
   kat ettiğini belirtmektedir. Yazara göre, 2008 finansal krizinin hızla gelişmiş ülkelere
   yayılarak küresel bir durgunluğa yol açması, Avrupa bütünleşmesinin zayıf
   yönlerini açık etmiştir. Finansal kriz ve küresel durgunluk, AB’nin özellikle güneyinde
   yer alan ülkelerin (Portekiz, İtalya, İrlanda, Yunanistan ve İspanya) makroekonomik
   yapılarındaki sorunları görünür hale getirmiştir. Bu ülkelerin krizden
   çıkması için gecikmeli de olsa uygulamaya konan istikrar programlarının görece
   başarısızlığı, genelde AB’nin ve özelde Avrupa Para Birliği’nin (APB) geleceğinin
   yaşamsal anlamda tartışılmasına neden olmuştur. Kriz sonrası yaşanan
   olaylar, Avrupa Birliği’nin Amerika’dan gelen dalgaya hazırlıksız yakalandığını
   ortaya koymuştur. Ayrıca AB’nin örgütlenme şeklinden kaynaklanan nedenlerGiriş
   ve Gerekçe 9
   den dolayı karar alma mekanizmalarının etkin çalışmaması ve gerekli önlemleri
   zamanında almaktan kaçınması, ülke bazlı sorunların birliğin geneline sirayet
   etmesine neden olmuştur. Ekonomik bütünleşmenin yıllar içinde derinleşmesine
   paralel olarak, AB ülkeleri arasında endüstri içi ve endüstriler arası ticaret oldukça
   yüksek seviyelere çıkmıştır. Birlik üyesi ekonomiler iç içe geçtiği için bir
   ülkenin iflası veya krizi, başta AB’nin merkez ülkeleri olmak üzere hemen hepsini
   şu veya bu şekilde derinden etkileyecektir. Borç krizinin oluşmasında ve krizden
   çıkış stratejisinin başarısız olmasında üye ülkeler kadar Avrupa bütünleşmesinin
   kurumsal yapısı ile Avrupa Para Birliği’nin (APB) mimarisinin de etkili
   olduğu bilinmektedir. Bu bağlamda AB, hem kurtarma paketlerine mali açıdan
   kaynak sağlayabilecek tek kurum, hem de krizin derinleşmesinin ve yayılmasının
   ana nedeni olarak ortaya çıkmaktadır. Yazara göre, Yunanistan’ı kurtarmaya
   yönelik çabalar aynı zamanda Avro’yu da kurtarma çabasıdır.

   3. Bölümde, Aksaray Üniversitesi’nden Prof. Dr. Erşan SEVER, “Finans
   Krizinden Avro Krizine: Türkiye-AB Üyelik Süreci Açısından Bir Değerlendirme”
   başlıklı bölüm yazısında, kuruluşundan bu yana farklı sorunlarla mücadele etmiş
   ve genelde başarılı olmuş AB’nin gelecekteki görünümü açısından Avro
   krizinin nasıl sonuçlanacağının büyük önem arz ettiğini vurgulamaktadır. Yazara
   göre, AB bölgede yaşanan sorunları çözme noktasında beklentilerin altında
   performans sergilemiştir. Zira Avro Krizi, Birlik içerisinde huzursuzlukları artırırken,
   aynı zamanda Birliğin gelecekte nasıl bir şekil alacağı konusunda da belirsizlikler
   meydana getirmektedir. Bu bağlamda, söz konusu krizin 2004 yılında
   AB’ye üyelik yolunda müzakerelerin başlatıldığı Türkiye’nin üyelik sürecine etkileri
   bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Çalışmanın ilk kısmında küresel
   finansal krizden Avro krizine geçiş süreci ele alınmış, daha sonra AB-Türkiye
   ilişkileri üzerinde durulmuş ve son olarak da krizin üyelik sürecine etkileri incelenmeye
   çalışılmıştır.

   4. Bölümde, Osmaniye Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ali
   BORA “Avrupa Merkez Bankası: Ortak Para Politikasının Evrimi” başlıklı bölüm
   yazısında, Avrupa Birliği üyesi ülkelerde krizin kaynaklarının her ülke için farklılık
   gösterdiğini iddia etmektedir. Krizin temel kaynakları olarak kamu kaynaklı
   nedenler, bankacılık ve emlak sektöründeki zayıflıklardan kaynaklanan nedenler,
   cari açıktan kaynaklanan nedenler ve iç ve dış talebin yetersizliğini saymaktadır.
   Krizin tüm Euro bölgesini etkilemesinin sebepleri olarak; üye devletlerde
   ortak para biriminin kullanılması, finans ve reel sektörlerin entegrasyonunun
   olması, para politikasının Avrupa Merkez Bankası aracılığı ile yürütülüyor olması
   ve ülkelerin birbirlerine olan ekonomik bağımlılığının yüksek olmasının altı
   çizilmiştir. Ali Bora yazısında, kriz sürecinde Avrupa Merkez Bankası’nın çoğunlukla
   mali boyuta odaklandığı, finansal ihtiyaçların hesaplanması işlevini daha
   çok Avrupa Komisyonu ile IMF’nin yerine getirdiğini vurgulamaktadır. Avrupa
   Merkez Bankası destek programlarının bankacılık ve finans kısımları ile ilgilenmiş,
   banka mudilerinin korunması için faaliyetlerde bulunmuştur. Kriz sürecinde
   ilgili ülkelerin hükümetleri ve merkez bankaları tarafından bazı tedbirler alınmıştır.
   Bu tedbirler; bankaya sermaye enjeksiyonu, bankalara likidite temini, banka
   borçlarına ve mevduatlarına garanti verilmesi/artırılması, bankaların kamulaştı10
   Ekonomik Perspektiften Küresel Kriz Sonrası AVRUPA BİRLİĞİ
   rılması/satın alınması, banka birleşmeleri, faizlerin indirilmesi, açığa satışın
   yasaklanması ya da sınırlandırılması olarak sayılabilmektedir.

   5. Bölümde, Kara Harp Okulu öğretim elemanlarından Öğr. Gör. Ahmet
   Turan ÇETİNKAYA, “Euro Krizinin AB ve Türkiye Üzerindeki Etkileri: 2008 Küresel
   Krizi Bağlamında Bir Değerlendirme” başlıklı bölüm yazısında optimum
   para sahasını teorik ve Euro’nun kullanımı ile Euro krizinin AB ve Türkiye ekonomisine
   etkileri ekseninde incelemiştir. Bu bağlamda çalışmanın başlangıç
   kısmında optimum para sahasının teorik ve tarihsel gelişimi açıklanmıştır. İlerleyen
   bölümde bir optimum para sahası uygulaması olan Euro’nun kullanılmaya
   başlaması ve Euro’nun avantaj ve dezavantajları incelenmiştir. 2008 yılında
   yaşanan küresel finansal krizinin incelendiği bir sonraki bölümde bu krizin Avrupa
   borç krizine nasıl dönüştüğünü ve bu dönüşümün GIIPS ülkelerinde makro
   değişkenleri nasıl etkilediği araştırılmıştır. Son bölümde ise Türkiye ekonomisinin
   yaşanan bu krizden nasıl etkilendiği, başta ihracat ve ithalat olmak üzere,
   temel makroekonomik değişkenler bağlamında incelenmiştir. Ayrıca çalışmada
   literatüre ek olarak GIIPS ülkelerinde yaşanan krizin bu ülkeler temelinde Türkiye
   ekonomisine etkisi, portföy yatırımları ve doğrudan yabancı yatırımlar açısından
   tartışılmıştır.

   6. Bölümde, “Küresel Kriz Ve Avrupa Birliği: Sosyo-Ekonomik Etkiler”
   başlıklı yazısı ile Kafkas Üniversitesi Öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Âdem
   KARAKAŞ, Avrupa Birliği’nin, 2004’teki en büyük genişlemeden sonra, üye
   ülkelerin nüfus yoğunlukları ve ekonomik açıdan nispi olarak küçük ülkeleri bünyesine
   dâhil etmesine rağmen önemli bir sarsıntı yaşadığını vurgulamaktadır.
   Sosyal refah standardı olarak geri olan ülkelerin altyapıları için yapılan harcamalar
   ve yapısal uyum programları birliğin ekonomik hızını yavaşlatmıştır. Birlik,
   bu dönemden sonra küresel dalgalanmaların da etkisiyle bir dizi sınavla karşı
   karşıya kalmıştır. 2008 yılında başlayan küresel kriz, Ukrayna Krizi ve Turuncu
   Devrim, petrol fiyatlarındaki hızlı yükseliş, Çin’in dünya piyasalarında etkisi ve
   Arap Baharı sonrası göç dalgaları Birliğin sosyal ve ekonomik yapısını olumsuz
   etkilemiştir. Bu bölümde, AB’nin küresel dalgalanmaların etkisi ile yaşadığı sorunlar
   ve bu sorunların ortaya çıkardığı sosyal ve ekonomik sonuçlar ele alınmıştır.

   7. Bölümde, Kafkas Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Deniz ÖZYAKIŞIR
   ve Kırıkkale Üniversitesi’nden Arş. Gör. Fatma Pınar EŞSİZ’in birlikte kaleme
   aldıkları “Küresel Kriz Sonrası Avrupa Ortak Rekabet Politikası ve Türkiye” başlıklı
   bölüm yazısı yer almaktadır. Yazarlara göre, 1 Ocak 1958'de Roma Antlaşması'nın
   yürürlüğe girmesi, Avrupa Birliği Ortak Rekabet Politikası adına
   yaşanan en önemli gelişmelerden birisidir. Türkiye’de ise, Kanunda denetleyici
   ve düzenleyici bir kurum olarak öngörülen Rekabet Kurumu 1997 yılında faaliyetlerine
   başlamıştır. 3 Ekim 2005’te resmen başlayan Avrupa Birliği katılım
   müzakereleri kapsamında ayrı bir başlık altında ele alınan rekabet politikası için
   anti-tröst ve birleşmelerin kontrolü ile kamu teşebbüsleri ve kendilerine inhisari
   ve özel haklar tanınmış teşebbüsler gibi bazı özel alanlardaki uyumun yeterli
   düzeyde olduğu ilerleme raporlarında belirtilmektedir. Ancak rekabet politikası
   içinde düzenlenen devlet yardımları konusunda uyumun yeterli düzeyde olma
   ması ve yardımların denetlenememesi, hem Türkiye’nin bugüne kadar önemli
   gelişme gösterdiği “Rekabet Politikası” başlığının müzakerelere açılmasını engellemekte,
   hem de Birlik tarafından ülkemiz ürünlerine karşı birtakım ticari korunma
   önlemleri alınmasına neden olmaktadır. Yazarlara göre, Avrupa Birliği'nin
   devlet yardımları konusunda hassas davranmasının nedeni 2005 yılında kabul
   edilen Lizbon Stratejisinden beri Birlik içerisinde devlet yardımlarını azaltmanın
   hedeflenmesidir. Ancak Euro Alanının tarihindeki en büyük ekonomik daralmayı
   yaşamasına neden olan son ekonomik kriz, Avrupa Birliği içinde bazı istisnaların
   uygulanmasına neden olmuştur. Kriz sürecinde bazı üye ülkelerde kamu
   maliyesinin sürdürülebilirliğinin tehlikeye girmesi üzerine devlet yardımlarını da
   içeren oldukça yüksek bütçeli kurtarma planları geçici olarak devreye sokulmuştur.
   Ancak Komisyon devlet yardımları konusunda fikrini değiştirmemiş, yardımlara
   geçici olması, 6 ayda bir kendisine rapor verilmesi ve şeffaf olması kaydıyla
   izin vermiş, ayrımcılık veya tekelleşmeye yol açabilecek uygulamalara müsamaha
   göstermemiştir.

   8. Bölümde, Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Âdem ÜZÜMCÜ,
   “AB ve Türkiye’de Tarım: Niceliksel Bir Karşılaştırma ve Ortak Tarım Politikasında
   Küresel Kriz Sonrası Değişimler” başlıklı bölüm yazısı ile çalışmamıza
   katkıda bulunmaktadır. Bu yazıda, II. Dünya Savaşı’ndan sonra altı Avrupa ülkesinin
   kurduğu (bugün 28 ülkeye ulaşan) entegrasyonda ortak bir tarım pazarı
   kurmak üzere 1958’de bir araya gelindiği ve Ortak Tarım Politikasının (OTP)
   oluştuğu vurgulanmaktadır. O tarihten beri reforme edilen OTP’de tarımsal yapıda
   iyileşmeler sağlanmış, vaktiyle AB tarımda kendine yeterli değilken, bir
   süre sonra dünyanın en önemli işlenmiş tarım ürünleri ihracatçısı haline gelmiştir.
   Üzümcü’ye göre, AB’ye tam üye olma yolundaki Türkiye 1960’lardan günümüze
   tarımsal istihdamın fazlalığı ve tarımsal altyapının yeterince iyileştirilmemesi
   müzakere süreci ve OTP’ye uyumda en büyük sorun alanını oluşturabilecek
   gibi görünmektedir. Türkiye’nin AB ile karşılaştırıldığında tarımda altyapı,
   üretim ve verimlilik açısından görece geri olmasının önemli bir dezavantaj olduğunun
   vurgulandığı bu bölümde, Türkiye’nin tarımsal destekleme politikalarının
   OTP’ye uyumu yanı sıra, küresel tarım politikalarındaki değişime uyan biçimde
   rekabetçi olduğu kadar ülkemiz çiftçisinin gelir durumunu iyileştirecek, tarımsal
   yapıyı modernize edecek, tüketiciye güvenli ürünler sunacak tarımsal ürünler
   üreten kendine yeterli bir tarımsal yapıyı hedef alması gerektiği ifade edilmektedir.

   9. Bölümde, İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr.
   Şerife ÖZKAN’ın “Avrupa Enerji Politikalarının Geleceği: AB-Rusya Krizi Bağlamında
   Bir Değerlendirme” başlıklı yazısı AB’nin enerji yönünü masaya yatırmaktadır.
   Yazara göre, dünyanın en önemli enerji tüketicileri arasında yer alan
   AB-28, aynı zamanda dünyanın en büyük enerji pazarlarından bir tanesidir. Bu
   durumun en önemli sebebi, enerji kaynakları açısından kendine yetersiz olan
   Birlik için ithalat bağımlılığının bir zorunluluk olmasıdır. Avrupa coğrafyası her
   ne kadar dünyada enerji kaynakları açısından zengin coğrafyalara yakın olsa
   da, bu coğrafyalardaki istikrarsızlıklar AB’nin enerji güvenliği için de tehdit oluşturmaktadır.
   Bu coğrafyalardan bir tanesi olan Rusya Federasyonu (RF), AB’nin
   12 Ekonomik Perspektiften Küresel Kriz Sonrası AVRUPA BİRLİĞİ
   ham petrol, doğalgaz ve taşkömüründe birinci sıradaki tedarikçisidir. Benzer
   şekilde, AB de RF’nin enerji ticareti anlamında hem en büyük, hem de özellikle
   doğalgaza en fazla parayı ödeyen müşterisidir. Bu anlamda AB’nin enerji politikaları
   ve bu politikaların geleceği açısından RF ile AB arasındaki enerji diyaloğu
   dikkatle incelenmeye değerdir. Çünkü bu diyalog bir karşılıklı bağımlılık ilişkisi
   doğurmakta ve bu ilişki de ekonomi ve dış politika gibi oldukça önemli başlıklarda
   taraflar nezdinde bir etkileşim yaratmaktadır.

   10. Bölümde, Celal Bayar Üniversitesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Adnan
   ERDAL, “Avrupa Birliği’nde Vergi Sorunları: Genel Bir Bakış” adını taşıyan
   çalışmasında, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin kriz sonrası dönemde kamu maliyesini
   ilerletmek, büyüme ve istihdam oluşturmayı desteklemek, ekonomik istikrarı
   güçlendirebilmek adına başta para politikaları olmak üzere maliye politikalarının
   uygulanmasına yöneldiği ifade edilmektedir. Yazara göre, 2008 global krizinden
   çıkış ve toparlanma sürecinde vergi politikalarında reformlar yapılmaya çalışılmıştır.
   Yapılan ve/veya yapılması planlanan reformlar tüm üyelerin katılımını
   gerekli kılan bir durum olsa bile, Avrupa Birliği üyesi olan ülkelerin birbirlerinden
   sosyo-ekonomik yapı itibariyle farklılık arz ediyor olmaları nedeniyle hedeflenen
   politikalara katılım, ülkenin koşullarına göre değişiklik gösterebilmektedir. Erdal’a
   göre, üye ülkelerde uygulanan vergi sistemlerinin yapı itibariyle farklı olması,
   vergi uyumunu zorlaştırmaktadır. Zaman ilerledikçe de “eşit ve tek oran”
   uygulamasının sağlanamadığı, sadece ülkelerin birbirlerine biraz yaklaşmış
   olduğu görülebilmektedir.

   11. Bölümde, Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Dilek
   Çetin, “AB Sanayi Politikası: 2008 Küresel Krizi Ekseninde Bir Analiz” başlıklı
   bölüm yazısında, AB sanayi politikasının AB’nin “sürdürülebilir rekabet gücünü”
   sağlamayı amaçlayan stratejilerce şekillendiğini belirtmektedir. 2008 Küresel
   Kriziyle birlikte sanayi politikası, işsizlik problemini çözmek ve sürdürülebilir
   ekonomik büyümeyi sağlamak için kullanılmaya başlanmıştır. 2008 Küresel Krizi
   AB içindeki bazı ülkeler için kısa dönemli şok iken bazı ülkeler için kalıcı hasarlar
   doğurmuş; bu ülkeler 2014 yılı itibariyle kriz öncesi döneme dönememişlerdir.
   Yazara göre, 2013 yılında uygulamaya konan RISE stratejisi uzun dönemli
   bir büyüme stratejisi olup başarılı olup olmayacağını zaman gösterecektir.

   12. Bölümde, Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet
   DİKKAYA ve Giresun Üniversitesi’nden Öğr. Gör. Özgür KANBİR’in birlikte ele
   aldıkları çalışma, “Türkiye-AB Gümrük Birliği: AB ile Müzakereler Öncesi ve
   Sonrası İçin Bir Analiz” başlığını taşımaktadır. Yazarlara göre, AB ile tam üyelik
   müzakerelerinin başladığı döneme kadar, Gümrük Birliği ile Türkiye’nin dış ticaret
   hacminin rakamsal olarak sürekli arttığı, ancak toplam dış ticaret içindeki
   payının oransal olarak sabit kaldığı gözlenmektedir. Müzakerelerin başladığı
   dönemden itibaren ise toplam dış ticaretteki genişlemeyle karşılaştırıldığında,
   Avrupa Birliği’yle olan dış ticaret hacminin görece azaldığı gözlenmiştir. Çalışmada
   bu farklılığın, yapısal bir değişime işaret edip etmediği sorusu üzerinde
   durularak, nedenleri tartışılmıştır. Dikkaya ve Kanbir’e göre, müzakere dönemi
   sonrasında Türkiye dış ticaretinde yeni pazarlar yaratmakta ve ihracat alanını
   çeşitlendirmektedir. Bu bağlamda Yakın ve Ortadoğu ile yapılan dış ticaret
   hacminde oransal olarak bir artış gözlenmektedir. Özellikle bir ihracat pazarı
   olarak bu bölge Türkiye açısından gittikçe daha önemli hale gelmiştir. Öte yandan
   Diğer Asya ülkeleriyle olan dış ticaret açıkları, sürekli yükselen ithalat kalemiyle
   giderek artmaktadır. Bu üç önemli değişkenin piyasalar ve sektörler bazındaki
   etkileri çalışmada tartışılmıştır. Türkiye’nin Avrupa Birliği üyesi olmadan
   Gümrük Birliğine geçmesi, AB’nin Asya ülkeleri gibi üçüncü ülkelerle yaptığı
   serbest ticaret anlaşmalarına “tâbi” olması sonucunu doğurmuştur. Bu bağlamda
   Türkiye’nin dış ticaretindeki açıklar giderek artmakta ve gümrük duvarları
   Gümrük Birliği anlaşmasından dolayı etkisiz kalmaktadır. Bütün bunlara rağmen,
   GB konusundaki avantajlar ve dezavantajlar birlikte değerlendirildiğinde,
   Avrupa Birliği üyeliğinin, Türkiye’nin ekonomi politikası ve dış ticareti açısından
   önemli bir hedef olmaya devam ettiği anlaşılmaktadır.

   13. Bölüm adı altında incelenen son bölümde ise, Fatih Üniversitesi Öğretim
   Üyesi Doç. Dr. Havva ÇAHA, “Avrupa Birliği İstihdam Politikaları: Küresel
   Kriz Sonrası Gelişen Trendin Analizi” başlıklı çalışması ile Küresel Finansal
   Kriz’in, Avrupa Birliği üzerindeki istihdam piyasaları etkisini incelemektedir. Zira
   küreselleşmeyle birlikte özellikle büyük ülkelerde meydana gelen krizler, dünyanın
   diğer bölge ve ülkelerine de yansımakta ve olumsuz olarak etkilemektedir.
   Havva Çaha, 2007 yılında ABD’de ipotekli konut piyasasında başlayan krizin,
   bankacılık ve finans sektörünü de içine alarak genişlediğini vurguladıktan sonra
   krizin işgücü piyasalarındaki etkisi biraz gecikerek de olsa görülmeye başladığı
   ve çok sayıda kişinin işini kaybettiğini ifade etmektedir. Gerçekten, ABD kaynaklı
   kriz, 2008 yılından itibaren AB ülkelerini de etkilemeye başlamıştır. 2009 yılı
   itibari ile AB ülkelerinde durgunluk ve ona bağlı olarak işsizlik ortaya çıkmıştır.
   Bu son bölümde AB’nin kriz öncesi ve sonrası istihdam politikalarının ana unsurlarına
   değinilmiştir. Çalışmada, kriz döneminde uygulanan politikalar ve sonuçları
   hakkında değerlendirmeler yapılmış ve bölge içinde ülkelerin kriz yönetimindeki
   performansları analiz edilmiştir.

     Kitapla ilgili teknik sorumlulukları editörler olarak üstlenmeyi taahhüt
   ederken, bu çalışmada yer alan bölüm yazılarının akademik ve hukuki sorumluluklarının,
   bizzat yazarlarına ait olduğunu vurgulamamızda yarar bulunmaktadır.
   Kitabın, Avrupa ve bölgemizle ilgili çalışmalara, küçük de olsa bir katkı
   sunmasını, Türkiye’nin AB müzakere sürecinin hızlı bir şekilde ilerlemesine
   destek sağlamasını ve lisans/lisansüstü öğrenciler ile konuya ilgi duyan entellektüel
   okuyuculara yararlı olmasını diliyoruz.
    
   • Baskı Tarihi
   • 2016
   • Baskı Sayısı
   • 1. Baskı
   • Yayınevi
   • Savaş Yayınevi
   • Yazar
   • Prof.Dr. Mehmet Dikkaya - Prof. Dr. Mustafa Acar
   • Sayfa Sayısı
   • 288
   • Ebat
   • 16 x 24
   • Cilt
   • --
   Diğer Özellikler
   Stok Kodu9786059293310
   MarkaSavaş Ders Kitapları
   Stok DurumuVar
   9786059293310

   PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.