• Tüm Kategoriler
  • İdare Hukuku Konu Anlatım Altın Seri - Ahmet Nohutçu 29 Baskı 2022

   Fiyat:
   260,00 TL
   İndirimli Fiyat (%30,8) :
   180,00 TL
   Kazancınız 80,00 TL
   22,48 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
   Aynı Gün Kargo


    

   İdare Hukuku Konu Anlatımı

   Türkiye’nin İdari Yapısı - Mahalli İdareler - İdare Hukukunun Tüm Konuları

   Altın Seri
   Prof. Dr. Ahmet NOHUTÇU
   29. Baskı 2022

   Hâkimlik - Kaymakamlık - Müfettişlik - Uzmanlık - KPSS A ve Tüm Kurum Sınavlarına Hazırlık
   Fakülteler İçin Yardımcı Kaynak


   13 Kasım 2021 Tarihinde Sonuncusu Çıkarılan 86 Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 80 Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

   07 Ekim 2021 Tarih ve 7335 Sayılı Paris Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

   18 Temmuz 2021 Tarih ve 7333 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

   14 Temmuz 2021 Tarih ve 7331 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (4. Yargı Paketi)

   30 Haziran 2021 Tarih ve 7330 Sayılı Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi Hakkında Kanun

   9 Haziran 2021 Tarih ve 7327 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

   En son 10 Temmuz 2021 Tarihinde Yapılan Kaymakamlık Sınavı, 1-7-8 Ağustos 2021-KPSS, 21-22 Kasım 2020 Adli-İdari Hâkimlik Sınavı, 1 Kasım 2020 Sayıştay Sınavlarında Sorulmuş ve Uyarlanarak Eklenmiş YENİ SORULAR
    

   Kitabın Tamamında TOPLAM ÇIKMIŞ 1076 GÜNCELLENMİŞ SORU
   ve Tüm Diğer Güncel Mevzuat Değişiklikleri Çerçevesinde
   Yenilenerek ve Güncellenerek Hazırlanmış

    

   İçindekiler
    
   Birinci Bölüm
   İdare Hukukunun Genel Esasları

   1. 1. İdare Kavramı
   2. Anayasada İdareye İlişkin Hüküm Ve İlkeler
   3. İdare Hukukunun Özellikleri, Kaynakları Ve Kapsamı
   4. Kamu Tüzel Kişiliği
    
   İkinci Bölüm
   Türkiye’nin İdari Yapısı (T.C. Devlet Teşkilatı)

    1. Anayasal Kuvvetler Ayrımı
   2. Yürütme Organ
   3. Merkezden Yönetim (Merkezi Teşkilat)
   4. Merkeze Yardımcı Kuruluşlar
   V. Merkezi Yönetimin Taşra (Çevre) Örgütü (Mülki Teşkilat)
    
   Üçüncü Bölüm
   Yerinden Yönetimler Ve Türkiye’de Mahalli İdareler

   1. Yerinden Yönetimler (Yerel Ve Hizmetsel Yerinden Yönetimler)
   2.  Bağımsız İdari Otoriteler (Bio’lar) (Düzenleyici VeDenetleyici Kamu Kurumları) (Üst Kurullar)
    
   Dördüncü Bölüm
   İdari İşlemler

   1. Tanım Ve Kapsam Ve Özellikler
   2. İdari Karar Türleri
   3. İdari İşlemlerin Unsurları
   4. İdari İşlemlerdeki Hukuka Aykırılıkları Ve Müeyyideleri: Yokluk Ve Hükümsüz Kılma
   5. İdari İşlemlerin Sona Ermesi
    
   Beşinci Bölüm
   İdari İşlemlerin İcrası, İdarenin Re’sen İcra Ve Re’sen Tahsil Yetkisi
    
   1. İdari İşlemlerin İcrası (Yürütülmesi)
   2. İdarenin Re’sen Tahsil Yetkisi
    
   Altncı Bölüm
   İdarenin Sözleşmeleri: İdari Sözleşmeler Ve İhaleler

   1. İdari Sözleşmeler
   2. İdarenin Özel Hukuk Sözleşmeleri (Kamu İhaleleri)
    
   Yedinci Bölüm
   Kamu Hizmetleri
    
   1. Tanım Ve Kapsam
   2. Kamu Hizmetlerinin Özellikleri
   3. Kamu Hizmetlerinin Özel Kişilerin Etkinliklerinin Farkları
   4. Kamu Hizmetlerine Egemen Olan İlkeler
   5. Kamu Hizmetlerinin Türleri
   6. Kamu Hizmetlerinin Kurulması
   7. Kamu Hizmetlerinin Kaldırılması
   8. Kamu Hizmetlerinin İşletilme Usulleri
    
   Sekizinci Bölüm
   Kamulaştırma

   1. Kamulaştırmanın Tanımı Ve Kapsamı
   2. Kamulaştırma İşleminin Unsurları
   3. Kamulaştırma İşleminin Sonuçları
   4. Kamulaştırma Bedelinin Ödenmesi
   5. Kamulaştırmadan Vazgeçme
   6. Mal Sahibinin Geri Alma Hakkı
   1. 7. Hasar, Doğacak Hak Ve Borçlar

   8. Kamu Kurumları Ve Tüzel Kişileri Arasında Taşınmaz Mal Devri
   9. Kamulaştırmada Yargı Yolu
   10. İrtifak Hakkının Kurulması
   11. İstimval (Rekizisyon)
   12. Kamulaştırmasız El Atma
   13. Geçici İşgal
   14. Devletleştirme Ve Özelleştirme
    
   Dokuzuncu Bölüm
   Kolluk Hizmetleri

   1. Genel Olarak Kolluk Hizmeti
   2. Kolluk Faaliyetlerinin Amacı: Kamu Düzeni
   3. Kolluk Türleri
   4. Kolluk Makamları, Amirleri Ve Kolluk Personeli
   5. Kolluk İşlemleri
   6. Kolluk Usulleri
   7. Kolluk Yetkilerinin Çatışması Ve Yarışması
   8. Kolluk Yetkisinin Sınırları Ve Hukuka Uygunluğu
   9. Kolluk Yetkilerinin Genişlemesi
   10. Kolluk Gözetim Komisyonu
    
   Onuncu Bölüm
   İdarenin Mali Sorumluluğu
    
   1. Genel Olarak Sorumluluk Ve İdarenin Sorumluluğu
   2. İdarenin Özel Hukuk Ve Kamu Hukukunda Sorumluluğu
   3. İdari Sorumluluktan Bahsedilebilmesi İçin Gereken Durumlar
   4. İdarenin Kusurlu Sorumluluğu (Hizmet Kusuru)
   5. Hizmet Sorumluluğu Kapsamındaki Durumlar
   6. Kusursuz Sorumluluk
   7. İdari Sorumluluğu Kaldıran Ya Da Azaltabilen Durumlar
    
   Onbirinci Bölüm
   Kamu Malları

   1. Mal Kavramı
   2. Kavram Olarak Kamu Malları
   3. Kamu Malı Türleri
   4. Kamu Mallarının Hukuki Rejimi
   5. Kamu Mallarından Yararlanma
   6. İdarenin Özel Malları
    
   Onikinci Bölüm
   Memurlar Ve Diğer Kamu Personeli

   1. Personel Yönetiminin Tanımı
   2. Türk Kamu Personel Rejimi Ve Devlet Memurları Kanunu
    
   Onüçüncü Bölüm
   İdare Hukukuyla İlgili Önemli Ve Güncel Kanunlar

   Ekler
   Kitap Eki -1
   5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu Kapsamındaki Kamu İdareleri
   Kitap Eki -2
   Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı
   Kitap Eki -3
   Kurumların Bağlı/İlgili/İlişkili Oldukları Bakanlıklar
   Kitap Eki -4
   3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine Göre I Ve II Sayılı Cetvellerde Yer Alan Üst Düzey Kamu Görevlileri
   Kitap Eki -5
   3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine Cumhurbaşkanı Tarafından Atanan Üst Düzey Kamu Görevlilerinin Görev Süreleri
   Kitap Eki -6
   3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine Cumhurbaşkanı Tarafından Atanan Üst Düzey Kamu Görevlilerinin Görev Süreleri
    

   29. BASKI İÇİN ÖNSÖZ
    

   İdare Hukuku kitabımızın 2021 Nisan başındaki bir önceki 28. Baskısından sonra, başta Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ve kanunlar olmak üzere özellikle idari teşkilat yapımızda hayli önemli, ciddi ve kaymakamlık, hakimlik ve diğer kariyer sınavlarda sorulması kuvvetle muhtemel değişiklik ve yenilikler meydana gelmiştir.
   Bu minvalde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ikiye bölünmesinden Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu’nun iktisadi devlet teşekkülü statüsünden çıkarılıp şirket olmasına; Türkiye İstatistik Kurumu’na kamu tüzel kişiliği verilip Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ilişkili kurumu kılınmasından Fiyat İstikrarı Komitesi ile Ekonomi Koordinasyon Kurulu kurulmasına; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndaki isim değişikliğinden Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün bağlı olduğu bakanlığın değişmesine, hatta Türkiye Bilimler Akademisi Başkanı’nın görev süresinin 4 yıla çıkarılmasına varıncaya kadar onlarca değişiklik ve yenilikler ortaya çıkmıştır.
   Binaenaleyh, İdare Hukuku kitabımızın 29. Baskısı, bir önceki 28. Baskıdan sonra ortaya çıkan aşağıdaki mevzuat değişiklikleri ve yenilikleri çerçevesinde güncellenerek, genişletilerek ve baştan sona kadar dikkatle gözden geçirilerek hazırlanmıştır:

   13 Kasım 2021 Tarihinde Sonuncusu Çıkarılan 86 Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi,

   6 Kasım 2021 Tarihinde Sonuncusu Çıkarılan 80 Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

   07 Ekim 2021 Tarih ve 7335 Sayılı Paris Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

   18 Temmuz 2021 Tarih ve 7333 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

   14 Temmuz 2021 Tarih ve 7331 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (4. Yargı Paketi)

   30 Haziran 2021 Tarih ve 7330 Sayılı Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi Hakkında Kanun

   24 Haziran 2021 Tarih ve 7329 sayılı Askeri Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

   9 Haziran 2021 Tarih ve 7327 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

   En son 10 Temmuz 2021 Tarihinde Yapılan Kaymakamlık Sınavı, 1-7-8 Ağustos 2021-KPSS, 21-22 Kasım 2020 Adli-İdari Hâkimlik Sınavı, 1 Kasım 2020 Sayıştay Sınavlarında Sorulmuş ve Uyarlanarak Eklenmiş YENİ SORULAR
    

   Kitabımızın başta Kaymakamlık, Adli ve İdari Hâkimlik ve Savcılık sınavlarına ile kariyer sınavlarına hazırlanan adaylar olmak üzere, tüm okuyucularıma ve öğrencilerime yararlı olmasını, başarılarına katkı sağlamasını temenni eder; kalbi selam, sevgi ve iyi dileklerimi sunarım.
   Çengelköy / 26 Kasım 2021
   Prof. Dr. Ahmet Nohutçu
   E-mail: anohutcu@yahoo.com


    
   • Baskı Tarihi
   •  2022
   • Baskı Sayısı
   • 29. Baskı
   • Yayınevi
   • Savaş Yayınevi
   • Yazar
   • Prof. Dr. Ahmet Nohutçu
   • Sayfa Sayısı
   • 962
   • Ebat
   • 16x24
   • Cilt
   • Sıvama Cilt
   Diğer Özellikler
   Stok Kodu9786257483513
   MarkaSavaş Yayınevi
   Stok DurumuVar
   9786257483513

   PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.