İmtiyaz Hakimlik Ders Notları Medeni Usul Hukuku ALİ SAKİNCİ Temsil Kitap 2024

Görsel 1
Görsel 2
Akfon Puan : 240
Fiyat:
300,00 TL
İndirimli Fiyat (%20) :
240,00 TL
Kazancınız 60,00 TL
Havale / EFT:
232,80 TL
32,42 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
Aynı Gün Kargo

İÇİNDEKİLER
GİRİŞ 2
1. MEDENİ USUL HUKUKUNA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER 2
A. GENEL OLARAK 2
B. MEDENİ USUL HUKUKUNUN KONUSU, AMACI VE NİTELİĞİ 2
C. MEDENİ USUL HUKUKUNUN TEMEL KAYNAĞI 3
2. YARGI (YARGISAL FAALİYET) VE YARGI YOLLARI 3

BİRİNCİ BÖLÜM
1. MEDENİ YARGIDA GÖREVLİ MAHKEMELER 8
A. İLK DERECE MAHKEMELERİ 8
B. BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ (İSTİNAF MAHKEMELERİ) 19
C. YARGITAY 20
2. MAHKEMELERİN GÖREV VE YETKİSİ (GÖREV VE YETKİ KURALLARI) 21
A. GÖREV 21
B. YETKİ 29
C. YARGI YERİ BELİRLENMESİ (MERCİ TAYİNİ) 38
D. İSTİNABE (MAHKEMELER ARASI HUKUKİ YARDIMLAŞMA) 39
3. HÂKİMİN DAVAYA BAKMAKTAN YASAKLILIĞI VE REDDİ 40
A. HAKİMLERİN BAĞIMSIZLIĞI VE HAKİMLİK TEMİNATI 40
B. HÂKİMİN DAVAYA BAKMAKTAN YASAKLILIĞI VE REDDİ 41
C. HÂKİMİN HUKUKİ SORUMLULUĞU 47

İKİNCİ BÖLÜM
1. TARAFLAR 51
A. TARAF EHLİYETİ 51
B. DAVA EHLİYETİ 52
C. DAVA TAKİP YETKİSİ 53
D. TARAF SIFATI 54
E. TARAF DEĞİŞİKLİĞİ 54
2. DAVAYA VEKALET 56
A. GENEL OLARAK 56
B. DAVAYA VEKALETİN KAPSAMI 57
C. VEKİLİN AZLİ VE İSTİFASI 58
3. USUL İŞLEMLERİ 59
A. TARAF USUL İŞLEMLERİ 59
B. MAHKEME USUL İŞLEMLERİ 59
4. YARGILAMAYA HÂKİM OLAN İLKELER 60
A. TASARRUF İLKESİ 60
B. TARAFLARCA GETİRİLME İLKESİ 60
C. TALEPLE BAĞLILIK İLKESİ 60
D. HUKUKİ DİNLENİLME HAKKI 60
E. ALENİYET İLKESİ 61
F. USUL EKONOMİSİ İLKESİ 61
G. TEKSİF İLKESİ 61
H. ADİL YARGILANMA HAKKI 61
I. DOĞRUDANLIK İLKESİ 62
J. HA?KİMİN DAVAYI AYDINLATMA O?DEVİ 62
K. YARGILAMANIN SEVK VE İDARESİ 62
L. DÜRÜST DAVRANMA VE DOĞRUYU SÖYLEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 62
5. DAVA ŞARTLARI 62
6. DAVA ÇEŞİTLERİ 65
A. TALEP EDİLEN HUKUKİ KORUMAYA GÖRE DAVA ÇEŞİTLERİ 65
B. TALEP SONUCUNA GÖRE DAVA ÇEŞİTLERİ 67
C. TOPLULUK (GRUP) DAVASI 70
7. DAVA AÇILMASI 72
A. DAVA DİLEKÇESİ 72
8. DAVAYA CEVAP 75
A. SAVUNMA SEBEPLERİ 75
B. CEVAP DİLEKÇESİ 77
C. KARŞI DAVA AÇILMASI 78
9. CEVABA CEVAP VE İKİNCİ CEVAP DİLEKÇELERİ - 80
A. CEVABA CEVAP VE I?KİNCİ CEVAP DİLEKC?ESİ (Tarafların İkinci Dilekc?eleri) 80
B. İDDİA VE SAVUNMANIN GENİŞLETİLMESİ VEYA DEĞİŞTİRİLMESİ YASAĞI 80
10. ÖN İNCELEME 83
A. Ön İncelemede Yapılacak İşler 83
B. Hak Düşürücü Süreler ve Zaman Aşımı Hakkındaki Kararlar 83
C. Ön İncelemenin Gerçekleştirilmesi 83
D. Ön İnceleme Duruşması 84
11. TAHKİKAT 85
A. GENEL OLARAK 85
B. DURUŞMA 85
C. TUTANAKLAR 88
12. İSTİCVAP 90
A. İSTİCVAP OLUNACAK KİŞİLER 90
B. I?STİCVAP OLUNACAK TARAFIN DAVET EDİLMESİ 90

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
1. İSPAT 93
A. İSPATIN KONUSU 93
B. İSPAT HAKKI 93
C. İSPAT YÜKÜ 93
D. İSPAT ÖLÇÜSÜ 95
2. İKRAR 96
A. GENEL OLARAK 96
B. İKRAR ÇEŞİTLERİ 96
3. DELİLLER 98
A. GENEL OLARAK 98
B. DELİL ÇEŞİTLERİ 99

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
1. O?N SORUN VE BEKLETİCİ SORUN 122
A. O?N SORUN 122
B. BEKLETİCİ SORUN 122
2. DAVA ARKADAŞLIĞI (SÜBJEKTİF DAVA BİRLEŞMESİ) 123
A. İHTİYARİ DAVA ARKADAŞLIĞI 123
B. MECBURİ DAVA ARKADAŞLIĞI 124
3. DAVANIN İHBARI VE DAVAYA MÜDAHALE 125
A. DAVANIN İHBARI 125
B. DAVAYA MÜDAHALE 126
4. ISLAH 129
5. DAVA KONUSUNUN DEVRİ 131
6. DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ VE AYRILMASI 132
A. DAVALARIN BİRLES?TİRİLMESİ 132
B. DAVALARIN AYRILMASI 133
7. TEMİNAT 134
A. Teminat Gösterilmesi Gereken Haller 134
B. Teminat Kararı 134
C. Teminat go?sterilmemesinin sonuc?ları 134

BEŞİNCİ BÖLÜM
1. TAHKİKATIN SONA ERMESİ, SÖZLÜ YARGILAMA VE HÜKÜM 136
A. TAHKİKATIN SONA ERMESİ VE SÖZLÜ YARGILAMA 136
B. HÜKÜM (KARARLAR) 136
2. HÜKMÜN BİLDİRİLMESİ VE KAPSAMI 138
3. YOK (GÖRÜNÜŞTE) HÜKÜM VE ETKİSİZ HÜKÜM 139
4. HU?KMU?N TASHİHİ, TAVZİHİ VE TAMAMLANMASI 139
A. Hu?kmu?n tashihi 139
B. Hu?kmu?n tavzihi 139
C. Hu?kmu?n tamamlanması 139
5. DAVAYA SON VEREN TARAF İŞLEMLERİ 140
A. DAVADAN FERAGAT 140
B. DAVAYI KABUL 141
C. SULH 142

ALTINCI BÖLÜM
GEÇİCİ HUKUKİ KORUMALAR 144
A. İHTİYATİ TEDBİR 144
B. DELİL TESPİTİ 147
C. DİG?ER GEC?İCİ HUKUKİ KORUMALAR 148

YEDİNCİ BÖLÜM
KANUN YOLLARI 150
1. İSTİNAF 151
A. I?STİNAF YOLUNA BAS?VURULABİLEN KARARLAR 151
B. I?STİNAF DİLEKC?ESİ 152
C. O?N İNCELEME 154
D. I?NCELEME 155
E. İSTİNAF AŞAMASINDA YAPILAMAYACAK İŞLEMLER 156
F. KARAR VE TEBLİG?İ 156
G. İSTİNAF MAHKEMESİ KARARININ ÇEŞİTLERİ 157
2. TEMYİZ 158
A. GENEL OLARAK 158
B. TEMYİZ EDİLEMEYEN KARARLAR 158
C. BOZMA (TEMYİZ) SEBEPLERİ 159
D. TEMYİZ YOLUNA BAŞVURULMASI 160
E. TEMYİZ İNCELEMESİ VE DURUS?MA 160
F. ONAMA KARARLARI 161
G. BOZMAYA UYMA VEYA DİRENME 161
H. KANUN YARARINA TEMYİZ 162
3. USULE İLİŞKİN KAZANILMIŞ HAK (USULİ MÜKTESEP HAK) 163
4. KESİN HÜKÜM 164
A. ŞEKLİ ANLAMDA KESİN HÜKÜM 164
B. MADDİ ANLAMDA KESİN HÜKÜM 164
5. YARGILAMIN İADESİ (YENİLENMESİ) 167
A. YARGILAMANIN İADESİ SEBEPLERİ 167
B. İNCELEME 169
C. I?CRANIN DURDURULMASI 169

SEKİZİNCİ BÖLÜM
1. SÜRELER - ESKİ HALE GETİRME - ADLİ TATİL - TEBLİGAT 171
A. SÜRELER 171
B. ESKİ HALE GETİRME 172
C. ADLİ TATİL 174
D. TEBLİGAT 175
2. YARGILAMA GİDERLERİ VE ADLİ TATİL 178
A. YARGILAMA GİDERLERİ 178
B. ADLİ YARDIM (MÜZAHERETİ ADLİYE) 180

DOKUZUNCU BÖLÜM
BASİT YARGILAMA USULÜ 183
ÇEKİŞMESİZ YARGI 186
A. GENEL OLARAK 186
B. HUKUK MUHAKAMELERİ KANUNU’NDA AÇIKÇA BELİRTİLEN ÇEKİŞMESİZ 186
YARGI İŞLERİ 186
C. ÇEKİŞMESİZ YARGININ ÖZELLİKLERİ 189
D. ÇEKİŞMESİZ YARGI İLE ÇEKİŞMELİ YARGININ KARŞILAŞTIRILMASI 191

ONUNCU BÖLÜM
TAHKİM 193
Hakemin reddi sebepleri ve reddi usulu? 195
Yeni hakem sec?ilmesi 196
HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK 202
A. Arabulucuk ve Arabulucu kavramları 202
B. Arabuluculug?a I?lis?kin Temel I?lkeler 202
C. Arabuluculuk Faaliyeti 202
D. Arabuluculuk su?recinin bas?laması ve su?relere etkisi 203
E. Dava S?artı Olarak Arabuluculuk 203
ELEKTRONİK İS?LEMLER 204
DİSİPLİN PARA CEZASI 205
YABANCI MAHKEME KARARLARININ TENFİZİ VE TANINMASI 205
A. TENFİZ 205
B. TANIMA 206

Diğer Özellikler
Stok Kodu9786256623262
MarkaTemsil Kitap Yayınları
Stok DurumuVar
9786256623262

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.