İmtiyaz Kaymakamlık İdare Hukuku Türkiye'nin İdari Yapısı Mahalli İdareler Temsil Kitap Yayınları 2023

Görsel 1
Görsel 2
Görsel 3
Görsel 4
Akfon Puan : 504
Fiyat:
630,00 TL
İndirimli Fiyat (%20) :
504,00 TL
Kazancınız 126,00 TL
Havale / EFT:
488,88 TL
68,07 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
Aynı Gün Kargo
İmtiyaz Kaymakamlık İdare Hukuku Türkiye'nin İdari Yapısı Mahalli İdareler 

İÇİNDEKİLER
İDARENİN GENEL ESASLARI 1
İDARE KAVRAMI 1
I.Organik – Yapısal Anlamda İdare 1
II.Fonksiyonel – İşlevsel Anlamda İdare 2
1.Yasama fonksiyonu ve İdare 2
2.Yargı fonksiyonu ve İdare 2
3.Yürütme Fonksiyonu ve İdare 3
İDARE HUKUKU 6
I.İdare Hukuku Sistemleri 6
1.Anglo-Sakson Sistemi: Adli İdare Sistemi 6
2.Kara Avrupa Sistemi: İdari Rejim 6
II.İdare Hukukunun Gelişimi 6
III.İdare Hukukunun Özellikleri 7
IV.İdare Hukukunun Kaynakları 8
1.Asli Kaynaklar 8
2.Yardımcı Kaynaklar 8
V.İdare Hukukuna Egemen Olan Anayasal İlkeler 8
1.İdarenin Bütünlüğü 8
A.İdari Vesayet 9
B.Hiyerarşi – Silsile–i Meratip 13
2.İdarenin Kanuniliği İlkesi - Kanuni İdare 15
3.Merkezden Yönetim ve Yerinden yönetim İlkesi 16
A.Merkezden Yönetim İlkesi 16
B.Yerinden Yönetim (Adem-i Merkeziyetçilik) İlkesi 16
i.Yer Yönünden Yönetim (Mahalli İdare) 16
ii.Hizmet Yönünden Yerinden Yönetim 17
4.Kamu Tüzel Kişiliği 19
A.Kuruluş 19
B.Yetkileri 19
5.İDARENİN YARGISAL SORUMLULUĞU 22
İDARİ İŞLEMLER 23
I.İDARİ İŞLEM KAVRAMI 23
II.İDARİ İŞLEMİN ÖZELLİKLERİ 24
A.Tek Yanlılık 24
B.İcrailik 24
C.Hukuka Uygunluk Karinesinden Yararlanma 25
D.Yargısal Denetime Tabi Olma 26
III.İDARİ İŞLEMLERİN SINIFLANDIRILMASI 26
1.Tek Yanlı – İki Yanlı İdari İşlem 26
2.Düzenleyici İşlem – Birel İşlem – Genel İşlem (Karar) 26
A.Bireysel İdari İşlem Türleri 27
i.Şart (Durum) İşlem – Subjektif (Öznel) İşlem 27
ii.İnşai (Yapıcı) İşlem – Tespit Edici (Belirleyici) İşlem 27
iii.Basit – Kolektif – Karma İşlemler 28
iv.Zımni İşlem – Sarih İşlem 28
v.Yükümlendirici İşlem – Yararlandırıcı İşlem 28
B.Düzenleyici İşlemler 29
i.Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 30
ii.Yönetmelikler 34
iii.Adsız Düzenleyici İşlemler 35
IV.İDARİ İŞLEMİN UNSURLARI 35
1.YETKİ UNSURU 35
A.Yetkinin Görünümleri 36
i.Kişi Yönünden Yetki: 36
ii.Konu Yönünden Yetki: 36
iii.Yer Yönünden Yetki: 37
iv.Zaman Yönünden Yetki: 37
B.Yetki Unsurunda Ortaya Çıkan Sakatlık Halleri 37
i.Fonksiyon Gaspı 37
ii.Yetki Gaspı 38
iii.Yetki Tecavüzü 39
iv.Ağır ve Bariz Yetki Tecavüzü 39
C.Yetkinin İstisnaları 41
i.Fiili Memur Teorisi 41
ii.Yetki Devri 42
iii.İmza Devri 43
iv.Vekalet 44
v.Tedviren Görevlendirme 44
2.ŞEKİL UNSURU 44
A. Şekil Kuralları 44
B.Şekil Kurallarına Aykırılık 45
C.Şekil Unsurunda Hukuka Aykırılıkların Yaptırımları 46
3.SEBEP UNSURU 46
A.İdareyi Harekete Geçiren Sebepler 46
B.Sebep Unsurunda Sakatlık Halleri 47
4.Konu Unsuru 47
A.Konu Unsurunda Ortaya Çıkan Sakatlıklar 47
i.Meşru Olmayan ve Maddi Açıdan İmkânsız Olan Konuda İşlem Yapılması 47
ii. Kanuna Aykırı Konuda İşlem Yapılması 48
B.Sebep – Konu Unsuru Arasındaki Uyuşmazlık 48
5. Amaç Unsuru 48
A.Amaç Unsurunda Aykırılık Halleri 48
i.Yetki Saptırması 48
ii.Usul Saptırması 49
B.Amaç Unsuruna Aykırılıkların Yaptırımı 49
V.İDARİ İŞLEMLERDE İDAREYE TANINAN YETKİLER 49
1.Bağlı Yetki 49
2.Takdir Yetkisi 50
VI.HUKUKA AYKIRI İDARİ İŞLEMLERE UYGULANACAK YAPTIRIMLAR 51
1.YOKLUK 51
2.İPTAL – HÜKÜMSÜZ KILMA 52
VII.İDARİ İŞLEMLERİN SONA ERMESİ 52
1.İDARİ MAKAMIN İRADESİNE BAĞLI NEDENLER 52
A.Geri Alma 52
B.Kaldırma 54
C.Düzeltme 54
D.Değiştirme 54
2.İdari Makamın İradesine Bağlı Olmayan Nedenler 55
A.Hukuki Nedenler – İptal 55
B.Fiili Nedenler 55
3.İdari kararın kendiliğinden ortadan kalkması 55
İDARENİN SÖZLEŞMELERİ 56
I.İDARİ SÖZLEŞMELER 56
1.İdari Sözleşmelerin Ölçütleri 56
2.İDARİ SÖZLEŞME TÜRLERİ 57
A.İmtiyaz Sözleşmeleri 57
i.İmtiyaz Verme Yetkisi 57
ii.İmtiyaz Sözleşmelerinin Yargısal Denetimi 58
iii.İmtiyaz Sözleşmelerde Taraflara Tanınan Hak ve Yetkiler 58
iv.Sonradan Ortaya Çıkan Durumların Sözleşmeye Etkisi 59
B.İltizam Sözleşmeleri 60
C.Kamu İstikraz (Borçlanma) Sözleşmeleri 61
D.Yer Altı ve Yer Üstü Servetin İşletilmesine İlişkin Sözleşmeler 61
E.Orman İşletme Sözleşmeleri 61
F.İdari Hizmet Sözleşmeleri 61
II.İDARENİN ÖZEL HUKUK SÖZLEŞMELERİ (KAMU İHALELERİ) 61
1.2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (DİK) 62
2.4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu (KİK) 62
A.Kamu İhale Kanunu’nun Kapsamı 62
B.Kamu İhale Kanunu Kapsamına Girmeyen Kamu İdareleri 63
C.Kamu İhale Kanununa Egemen Olan İlkeler 68
3.İhale Yöntemleri 68
A.Devlet İhale Kanunu İhale Usulleri 68
B.Kamu İhale Kanunu İhale Usulleri 68
4.İhale Türleri 69
A.Belli İstekiler Arasında İhale 69
B.Pazarlık Usulü 69
C.Doğrudan Temin Usulü 70
D.Tasarım Yarışmaları 71
5.İHALE İLANLARI - İHALEYE KATILIM 71
A.İhale İlânlarında Bulunması Zorunlu Hususlar 71
B.Ön Yeterlik İlânlarında Bulunması Zorunlu Hususlar 72
C.İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları 72
D.İhaleye Katılamayacak Olanlar 73
E.İhaleden Yasaklanma Nedenleri 73
F.İhaleden Yasaklama Süresi 74
6.İhale Süreci ve Yöntemleri 74
A.Hazırlık Aşaması 74
i.Devlet İhale Kanunu 74
ii.Kamu İhale Kanunu 74
B.İlan Aşaması 74
i.Devlet İhale Kanunu 74
ii.Kamu İhale Kanunu 75
C.Tekliflerin Sunulması ve Değerlendirilmesi 75
i.Devlet İhale Kanunu 75
ii.Kamu İhale Kanunu 75
D.İhale Karara Bağlanması ve Sözleşmeye Davet 76
i.Devlet İhale Kanunu 76
ii.Kamu İhale Kanunu 76
E.İhale Uyuşmazlıklarının Çözümü 76
i.Şikayet Durumu: 77
ii.İtirazen Şikayet Durumu: 77
4046 Sayılı ÖZELLEŞTİRME KANUNU....................................................................................80
A.Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 80
B.Özelleştirme Yöntemleri 81
C.İhale Usulleri 81
İDARENİN YETKİLERİ 82
I.TAHSİL YETKİSİ 82
1.İdarenin Kamu Hukuku Alanından Doğan Alacakları 82
2.İdarenİn Adİ Alacakları 82
II.İDARENİN CEZA VERME YETKİSİ 83
III.İDARENİN ÖRGÜTLENME YETKİSİ 84
IV.MAL EDİNME YETKİSİ 84
1.KAMULAŞTIRMA 84
A.Özel Kişiler Lehine Kamulaştırma 85
B.Kısmi Kamulaştırma 85
C.Trampa Yolu İle Kamulaştırma 86
D.Acele Kamulaştırma 86
Kamulaştırma Aşamaları 86
A.Ödeneğin Temin Edilmesi: 86
B.Kamu Yararı Kararının Alınması: 87
C.Taşınmazın Belirlenmesi: 87
D.Tapu Siciline Şerh: 87
E.Satın Almanın Denenmesi: 88
F.Bedelin Tespiti ve İdare Adına Tescil (Adli Süreç) 88
i.Asliye Hukuk Mahkemesine Başvuru: 88
ii.Kamulaştırmanın Tebliği ve Meşruhatlı Davetiye: 88
iii.Uzlaşma: 89
iv.Bedel Tespiti: 89
v.Ödeme: 89
vi.Tescil Kararı: 89
2.istimval 93
3.Kamulaştırmasız El Atma 93
4.Geçici İşgal 93
5.Devletleştirme 94
V.KOLLUK YETKİSİ 96
A.Kamu Düzenin Unsurları 96
B.Kolluk Türleri 97
c.KOLLUK YETKİSİNİN SINIRLARI VE DENETİMİ 101
D.Kolluk Usulleri 102
E.Kolluk İşlemleri 102
F.KOLLUK YETKİSİNİN GENİŞLEMESİ – OLAĞANÜSTÜ HAL 103
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 106
A.Bağlılık, Kuruluş 106
B.Jandarma Genel Komutanı 106
C.Jandarmanın Görevleri 106
İDARENİN MALLARI 107
I.KAMUNUN ÖZEL MALLARI 107
II.KAMU MALLARI 108
1.Kamu Mallarının Türleri 108
2.Kamu Mallarının Özellikleri 109
3.KAMU MALLARINDAN YARARLANMA USULLERİ 110
KAMU HİZMETLERİ 111
I.KAMU HİZMETİ KAVRAMI 111
II.KAMU HİZMETLERİNİN KURULMASI 112
III.KAMU HİZMETİNİN İLKELERİ 112
IV.KAMU HİZMETLERİNİN TÜRLERİ 112
V.KAMU HİZMETLERİNİN GÖRÜLME USULLERİ 113
1.Emanet Usulü 114
2.Müşterek Emanet Usulü 114
3.Ruhsat Usulü 114
4.İmtiyaz Usulü 114
5.İltizam Sözleşmeleri: 116
6.Yap İşlet Devret Sözleşmeleri 116
7.Yap – İşlet Sözleşmeleri 117
KAMU GÖREVLİLERİ 119
I.Devlet Memurları Kanunu'na Göre İstihdam Türleri 120
II.Memur Kavramının Öğeleri 120
III.Memurluk mesleğinin Temel İlkeleri 121
IV.Devlet Memuru olma Şartları 124
V.Memuriyete Girişte Sınav Yöntemi 125
VI.Aday memurluk 126
VII.Atama ve Göreve Başlama 126
VIII.İstisnai Memurlar 127
IX.Memurların Ödev ve Sorumlulukları 130
X.Devlet Memurunun Yasakları 132
XI.Devlet Memurunun Hakları 134
XII.Devlet Memurluğunda İlerleme ve Yükselme 135
XIII.DEVLET MEMURLARI İZİNLER 136
XIV.Memurların Disiplin Rejimi 141
1.Disiplin Cezaları 141
2.Disiplin Cezalarında Geçerli İlkeler 144
3.Disiplin cezalarında Zamanaşımı 145
4.Disiplin Cezalarının Etkisi 145
5.Disiplin cezalarının Silinmesi 145
6. CEZAi KOVUŞTURMA iLE DiSiPLiN KOVUŞTURMASININ
BiR ARADA YÜRÜTÜLMESi 145
7.DİSİPLİN CEZALARININ UYGULANMASI 145
XV.Memur Statüsünde Kısıntı Yapan İlkeler 145
1.Kadro Açığı 145
2.Görevden Uzaklaştırma 146
XVI.Memurluğun Sona Ermesi 147
XVII.MEMUR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI 148
1.Ceza Kovuşturması İçin Soruşturma İznine İhtiyaç Duyulmayan DurumlaR 148
2.Soruşturma İzni Vermeye Yetkili Merciler 149
3.İdarece Ön İnceleme 150
4.İznin Kapsamı 150
5.Soruşturma İzni Kararlarına İtiraz 150
6.İtiraz Merci 150
7.Hazırlık Soruşturmasını Yapacak Merci ve Yetkili Mahkeme 151
MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI YOLSUZLUK VE RÜŞVETLE MÜCADELE 151
1.Bildirimin Konusu 151
2.Mal Bildiriminde Bulunacaklar ve Mal Bildiriminde Bulunma Süreleri 152
3.Bildirimin Yenilenmesi 152
4.Mal Bildiriminde Bulunmamanın Cezai Yaptırımı 152
5.İşlenen Suçlar Hakkında Soruşturma Usulü 153
CUMHURBAŞKANI TARAFINDAN ÜST KADEME YÖNETİCİLERİN ATANMASI 154
1.Cumhurbaşkanı Kararıyla Atanan Kamu Görevlileri 154
2.Cumhurbaşkanı Onayı ile Atanacak Kamu Görevlileri 156
3.Türk Silahlı Kuvvetleri Personeli 157
4.İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil
Güvenlik Komutanlığı Personeli 157
5.HUDUT MÜLKİ İDARE AMİRİ 157
KAMU GÖREVLİLERİNİN SENDİKA KURMA VE SENDİKAYA ÜYE OLMA HAKKI 158
A.Sendika Kurma ve Sendikaya Üye Olma Hakkı 158
B.Kamu Görevlilerinin Toplu Sözleşme Hakkı 158
C.Sendikaların Kuruluşu 158
D.Sendikaya Üye Olamayacakları 158
KAMU ETİK KURULU 159
1.Üye Seçimi 159
2.Çalışma Usulü 159
3.Kurula Başvuru 160
4.Etik Kurulunun Kapsamında Olmayan Kamu Görevlileri 160
İDARENİN MALİ SORUMLULUĞU 161
I.İDARENİN MALİ SORUMLULUĞUNU DOĞURAN ESASLAR 161
II.İDARENİN MALİ SORUMLULUĞUNUN NEDENLERİ 162
1.KUSURLU SORUMLULUK 162
2.KUSURSUZ SORUMLULUK 164
III.İDARENİN SORUMLULUĞUNU KALDIRAN VEYA AZALTAN SEBEPLERİ 166
TÜRK İDARİ TEŞKİLATI 167
BAŞKENT TEŞKİLATI 170
I.CUMHURBAŞKANI 170
1.Seçilme Yeterliliği, Adaylık, Görev Süresi 170
2.Seçilme Usulü 171
3.Cumhurbaşkanının Tarafsızlığı 172
4.Cumhurbaşkanının Sorumluluğu 172
5.Cumhurbaşkanı Hakkında Soruşturma Açılmasını İsteme ve
Soruşturmaya Karar Verme 173
6.Cumhurbaşkanının Görev ve Yetkileri 173
7.Cumhurbaşkanına Vekâlet 174
8.Cumhurbaşkanının Yetki Devri 175
II.CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI 177
1.CUMHURBAŞKANLIĞI MAKAMI 177
2.CUMHURBAŞKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 177
3.CUMHURBAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER BAŞKANLIĞI 178
4.CUMHURBAŞKANI YARDIMCILARI 183
5.CUMHURBAŞKANLIĞI'NA BAĞLI KURULUŞLAR 185
A.Devlet Arşivleri Başkanlığı 185
B.Devlet Denetleme Kurulu 185
C.İletişim Başkanlığı 187
D.Strateji ve Bütçe Başkanlığı 188
E.Milli Güvenlik Kurulu 189
F.Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı 190
G.Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı 190
H.Savunma Sanayi Başkanlığı 191
I.Varlık Fonu 191
6.CUMHURBAŞKANLIĞI POLİTİKA KURULLARI 192
7.CUMHURBAŞKANLIĞI OFİSLERİ 194
8.BAKANLIKLAR 196
A.Bakanlıkların Kurulması 196
B.Bakanların Atanması ve Görevden Alınma, Göreve Başlama 197
C.Görevleri 197
D.Bakan Yardımcıları 197
E.Bakan Müşavirleri 197
F.Bakanların Cezai Sorumluluğu 197
G.Bakanın Yetkileri 198
H.Bakanlıklarda Yetki Devri 200
I.Bakanlıkların Bağlı, İlgili ve İlişkili Kuruluşları 200
i.BAKANLIKLAR 200
1.ADALET BAKANLIĞI 200
A.Adalet Bakanlığının Görevleri 201
B.Bakanlığın Hizmet Birimleri 201
2.AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI 203
A.Bakanlığın Görevleri 203
B.Bakanlığın Hizmet Birimleri 205
i.Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Mu?du?rlu?g?u? 205
ii.C?ocuk Hizmetleri Genel Mu?du?rlu?g?u? 206
iii. Kadının Statu?su? Genel Mu?du?rlu?g?u? 207
iv. Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Mu?du?rlu?g?u? 207
v. S?ehit Yakınları ve Gaziler Genel Mu?du?rlu?g?u? 208
vi. Sosyal Yardımlar Genel Mu?du?rlu?g?u? 209
3. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 210
A.Bakanlığın Görevleri 210
B.Bakanlığın Hizmet Birimleri 211
i. C?alıs?ma Genel Mu?du?rlu?g?u? 211
ii. Çalışma Meclisi 212
4.ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 213
A.Bakanlığın Görevleri 213
B.Bakanlığın Hizmet Birimleri 216
5. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 222
A.Bakanlığın Görevleri 222
B.Bakanlığın Hizmet Birimleri 224
6. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 226
A.Bakanlığın Görevleri 226
B.Bakanlığın Hizmet Birimleri 227
7. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 229
A.Bakanlığın Görevleri 229
B.Fahri Görev Alma 230
8. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI 231
A.Bakanlığın Görevleri 232
B.Bakanlığın Hizmet Birimleri 233
9. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 240
A.Bakanlığın Görevleri 240
B.Bakanlığın Hizmet Birimleri 241
10. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 244
A.Bakanlığın Görevleri 245
B.Bakanlığın Hizmet Birimleri 245
11. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 249
A.Bakanlığın Görevleri 250
B.Bakanlığın Hizmet Birimleri 250
12. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 255
A.Bakanlığın Görevleri 255
B.Genel Kurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları 256
13. SAĞLIK BAKANLIĞI 257
A.Bakanlığın Görevleri 257
B.Bakanlığın Hizmet Birimleri 258
14. SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 260
A.Bakanlığın Görevleri 260
B.Bakanlığın Hizmet Birimleri 264
15. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 270
A.Bakanlığın Görevleri 270
16. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 271
A.Bakanlığın Görevleri 272
B.Bakanlığın Hizmet Birimleri 274
17. ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI 276
A.Bakanlığın Görevleri 276
BAKANLIKLAR BAĞLI ve İLGİLİ KURULUŞLAR 277
9.İDARİ KURUL VE KONSEYLER 299
A.Malvarlığının Dondurulmasını Değerlendirme Komisyonu 299
B.Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu 299
C.Ekonomik İşler Olağanüstü Hal Koordinasyon Kurulu 299
D.4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununun 7 nci maddesinde belirtilen Kurul 299
E.İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu 299
F.Bireysel Emeklilik Danışma Kurulu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu 300
G.4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununda belirtilen Komisyon 300
H.Toptancı Hal Konseyi 300
I.Asgari Ücret Tespit Komisyonu 300
10.CUMHURBAŞKANLIĞI KADROLARI VE PERSONELİ 301
BAŞKENTE YARDIMCI KURULUŞLAR 303
I.DANIŞTAY 303
1.Danıştay Meslek Mensupları 303
2.Danıştay’ın Organları 306
A.Daireler 306
B.Danıştay Genel Kurulu 307
C.İdari İşler Kurulu 308
D.İdare ve Vergi Dava Daireleri Kurulu 309
E.İçtihatları Birleştirme Kurulu 310
F.Başkanlar Kurulu 310
G.Başkanlık Kurulu 311
H.Yüksek Disiplin Kurulu 311
I.Danıştay Savcılarının Görevleri 312
3.DANIŞTAY’IN GÖREVLERİ 313
II.SAYIŞTAY 313
1.SAYIŞTAY’IN GÖREVLERİ 314
2.SAYIŞTAY DENETİMİNİN KAPSAMI 314
3.SAYIŞTAY’IN DENETİM ALANI 314
4.SAYIŞTAY ORGANLARI 316
5.SAYIŞTAY MENSUPLARI 316
6.SAYIŞTAY’IN YARGISAL GÖREVLERİ 317
7.SAYIŞTAY İLAMLARI 317
8.KANUN YOLLARI 317
III.EKONOMİK VE SOSYAL KONSEY 318
IV.YÜKSEK ASKERİ ŞURA 319
MERKEZİ İDARENİN TAŞRA TEŞKİLATI 320
Merkezi İdare 320
Taşra Teşkilatı 320
I.İL İDARESİ 320
1.İl İdaresinin Kurulması Kaldırılması, Değiştirilmesi 320
2.İl İdaresinin Organları 321
A.Vali 321
i.Valinin Görev ve Yetkileri 321
ii.Valilerin Teftiş ve Denetleme Yetkileri 321
iii. Valilerin Teftiş ve Denetleme Yetkileri 324
B.İL İDARE ŞUBE BAŞKANLARI 325
C.İL İDARE KURULU 323
D. İLLERDE TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONELİ GÖREVLENDİRME 326
II.İLÇE İDARESİ 327
1.Kurulması, Kaldırılması Değiştirilmesi 327
2.İlçe İdaresinin Organları 328
A.Kaymakam 328
B.İlçe İdare Şube Başkanları 329
C.İlçe İdare Kurulu 329
III.BUCAK İDARESİ 329
1.Kurulması, Kaldırılması, Değiştirilmesi 330
2.Organları 330
YERİNDEN YÖNETİM KURULUŞLARI 331
I.MAHALLİ İDARELER 332
1.MAHALLİ İDARE ORGANLARININ SEÇİMLERİ 333
A.Seçim Sistem ve Usulü 333
B.Seçilecek Üye Sayısı 333
C.Seçim Dönemi ve Seçimlerin Başlangıcı 334
D.Siyasi Partilerin Aday Listelerini Vermesi 334
E.Adaylıklara İtiraz 334
F.Aday İlanı 335
G.Seçimlerin Yenilenmesi 335
2.İL ÖZEL İDARESİ 335
A.İl Özel İdaresinin Görev ve Sorumlulukları 335
B.İl Özel İdaresinin Yetki ve İmtiyazları 336
C.İl Özel İdaresi Hizmetlerin Yerine Getirilmesi 337
D.İl Özel İdaresine Tanınan Muafiyetler 337
E.İl Özel İdaresi Organları 337
i.İl Genel Meclisi 337
ii.İL ENCÜMENİ 341
iii.Vali 342
F.İl Özel İdaresi Organlarının Görevden Uzaklaştırılması 343
G.İl Özel İdaresi Teşkilatı 343
H.İl Özel İdaresinin Denetimi 344
I.İl Özel İdaresi Hizmetlerinin Aksaması 344
J.İl Özel İdaresinin Gelirleri ve Bütçesi 345
K.İl Özel İdaresinin Borçlanması 346
L.İl Özel İdaresince Verilecek Cezalar.........................................................................346
M.İl Özel İdarelerinin Yurtdışı İlişkileri 347
N.Diğer Kuruluşlarla İlişkiler 347
3.BELEDİYE 348
A.Kuruluş ve Sınırlar 348
B.Kurulma Usulü 348
C.Sınırların Tespiti 349
D.Sınır Kesinleşmesi ve Uyuşmazlıklarının Çözümü 347
E.Birleşme ve Katılma 347
F.Belde Adının Değiştirilmesi 350
G.Tüzel Kişiliğin Sona Erdirilmesi 350
H.Belediyelerin Görevleri 351
I.Belediyenin Yetki ve İmtiyazları 352
J.Belediye Mallarının Haczi 354
K.Belediyeye Tanınan Muafiyet 355
L.Belediyenin Organları 355
i.Belediye Meclisi 355
ii.Belediye Encümeni 361
iii.Belediye Başkanı 362
iv.Belediye Teşkilatı 365
v.Belediyenin Denetimi 365
vi.Belediye Hizmetlerinde Aksama 366
vii.Belediyenin Gelirleri ve Bütçesi 367
viii.Belediyenin Borçlanması 371
ix.Kentsel Dönüşüm 372
x.Yurt Dışı İlişkileri 372
xi.Ad verme, Tanıtıcı Amblem ve Flama Kullanımı 372
xii.Diğer Kuruluşlarla İlişkiler 372
xiii.Kent Konseyi 373
xiv.Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım 373
xv.Hemşehri Hukuku 373
xvi.Belediyeye İlişkin Muhtelif Konular 374
4.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 375
A.Kuruluş Ve Sınırlar 375
B.Büyükşehir Belediyesinin Görev ve Sorumlulukları 375
C.Büyükşehir Belediyelerinin İmar Denetim Yetkisi ve Bütçe 379
D.Büyükşehir Belediyesi Organları 380
E.Büyükşehir Gelirleri ve Bütçesi 383
F.Belediyeler Arası Hizmet İlişkileri Ve Koordinasyon 385
G.Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı 386
5.MAHALLİ İDARE ORGANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI 388
A.Mahalli İdarelerde Teşkilat Yapısı 388
B.Mahalli İdarelerde Meclisler 389
C.Meclis Kararlarının Kesinleşmesi 390
D.Zorunlu Meclis İhtisas Komisyonları 391
E.Meclisin Bilgi Edinme ve Denetim Yolları 391
F.Mahalli İdarelerde Encümenler 391
6.KÖYLER 392
A.Köyün Tanımı, Kurulması Ve Kaldırılması 392
B.Köyün Görev ve Yetkileri 392
C.Köyün Organları 396
D.Köy Personeli 400
E.Köy Bütçesi ve Gelirleri 401
F.Köy Yerleşme Planı 402
7.MAHALLE YÖNETİMİ 404
8.MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ 404
A.Kurulması 404
B.Birlik Tüzüğü 404
C.Birlik Organları 405
D.Birliğin Denetimi 408
E.Köye Hizmet Götürme Birlikleri 408
II.HİZMET YERİNDEN YÖNETİM KURULUŞLARI (Kamu Kurumları) 412
1.İDARİ (KLASİK) KAMU KURUMLARI 412
2.KAMU İKTİSADİ TEŞEKKÜLLERİ 412
A.Teşebbüsler 412
B.Müesseseler 413
C. Bağlı Ortaklıklar 414
D.İştirakler 414
E.Teşebbüslerin Plan, Program ve Bütçesi 415
3.SOSYAL KAMU KURUMLARI 417
4.BİLİMSEL, TEKNİK VE KÜLTÜREL KAMU KURUMLARI 418
5.DÜZENLEYİCİ DENETLEYİCİ KURULUŞLAR – BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELER 418
A.Türkiye’de Düzenleyici Denetleyici Kuruluşlar 419
B.Düzenleyici Denetleyici Kuruluşların İşlevleri 421
C.Düzenleyici Denetleyici Kuruluşların Ayırt Edici Özellikleri 421
6.KAMU KURUMU NİTELİĞİNDEKİ MESLEK KURULUŞLARI 423
YÜKSEK ÖĞRETİM KURULUŞLARI 424
I.ÜNİVERSİTELER 424
II.YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU 425
BÖLGESEL KAMU KURUMLARI 425
1.Güney Doğu Anadolu Projesi Kalkınma İdaresi 425
2.Doğu Anadolu Kalkınma İdaresi Teşkilatı 425
3.Doğu Karadeniz Kalkınma İdaresi Teşkilatı 426
4.Konya Ovası Kalkınma İdaresi Teşkilatı 426
5.KALKINMA AJANSLARI 427
A.Kuruluş 427
B.Genel Koordinasyon 428
C.Ajansların Teşkilat Yapısı 428
D.Ajansların Denetimi 429
E.Ajansların Bütçesi 429
İDARİ BAŞVURU YOLLARI 430
I.KAMU BAŞDENETÇİLİĞİ 430
1.Görevleri 430
2.BAŞDENETÇİ VE DENETÇİLERİN NİTELİKLERİ 430
3.BAŞDENETÇİNİN SEÇİMİ 431
4.BAĞIMSIZLIK VE TARAFSIZLIK 431
5.BAŞDENETÇİNİN GÖREVE BAŞLAMASI 431
6.BAŞDENETÇİNİN GÖREV SÜRESİ 431
7.BAŞDENETÇİNİN GÖREVİNİN SONA ERMESİ 432
8.KAMU BAŞ DENETÇİLİĞİNE BAŞVURU VE USULÜ 432
II.BİLGİ EDİNME HAKKI, BİLGİ EDİNME VE DEĞERLENDİRME KURULU 433
1.Bilgi Edinme Hakkı 433
2.Bilgi Verme Yükümlülüğü 433
3.BİLGİ EDİNME BAŞVURUSU 433
A.Başvuru Usulü 433
B.Bilgi ve Belgeye Erişim 434
4.Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulu 435
5.BİLGİ EDİNME KAPSAMININ SINIRLARI 435
6.RAPOR DÜZENLENMESİ 437
7.TABLO - Bilgi edinme kurulu'NA BAŞVURU SÜRECİ 438
III.TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK KURUMU 439
1.Kuruluş 439
2.Yapı 439
3.Çalışma Usulü 439
4.Başvurular ve İnceleme Usulleri 439
IV.KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU 440
1.Kuruluş 440
2.Kişisel Verileri Koruma Kurulu 440
3.Başvuru 441
4.Kurula Şikayet 441
5.İncelemenin Usul ve Esasları 441
İMAR, KENT VE ÇEVRE HUKUKU 442
I.İMAR PLANLARI 442
II.İMAR PLANLARININ İLANI 442
III.YAPI RUHSATİYESİ 443
IV.RUHSAT MÜDDETİ 443
V.YAPI KULLANMA İZNİ 443
VI.RUHSATSIZ YAPILAR 443
VII.ARSA DÜZENLEMESİ 444
VIII.İDARİ YAPTIRIMLAR 444
AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ 444
KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM ALANI 446
UMUMİ HAYATA MÜESSİR AFETLER DOLAYISİYLE ALINACAK
TEDBİRLERLE YAPILACAK YARDIMLAR 448
ÇEVRE HUKUKU 450
özel mevzuat 455
MALİ KONTROL KANUNU 455
I. BÜTÇE TÜRLERİ VE KAPSAMI 455
II. MERKEZi YÖNETiM BÜTÇESi 456
III. MERKEZi YÖNETiM BÜTÇESiNiN HAZIRLANMASI VE
KANUN TEKLiFiNiN SUNULMASI 456
IV. KESiN HESAP KANUNU 457
v. HARCAMA YETKiSi VE YETKiLiSi 457
VI. ÖDENEK 457
VII. KAMU YATIRIM PROJELERi 458
VIII. FAALiYET RAPORLARI 458
IX. İÇ KONTROL 459
XI. iÇ DENETiM KOORDINASYON KURULU 459
XII. İÇ VE DIŞ DENETiM 459
POLİS VAZİFE VE SALÂHİYET KANUNU 462
TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ KANUNU 479
KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU 490
GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI KANUNU 498
KAYNAKÇA 499
 
 • Genel Özellikler
 • Baskı Tarihi
 • Ocak 2023
 • Baskı Sayısı
 • 5. Baskı
 • Yayınevi
 • Temsil Kitap Yayınları
 • Yazar
 • Metin Kaya
 • Sayfa Sayısı
 • 522
 • Ebat
 • 16x24
 • Cilt Tipi
Diğer Özellikler
Stok Kodu9786057183293
MarkaTemsil Kitap Yayınları
Stok DurumuVar
9786057183293

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.