Kaim Makam Kaymakamlık Mevzuat ve Teori Konu Anlatım Kitabı Celal Araz Levent Ersin Temmuz 2024

Görsel 1
Görsel 2
Akfon Puan : 750
Fiyat:
1.250,00 TL
İndirimli Fiyat (%40) :
750,00 TL
Kazancınız 500,00 TL
Havale / EFT:
727,50 TL
101,30 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
Aynı Gün Kargo
Kaim Makam Kaymakamlık Mevzuat ve Teori Konu Anlatım Kitabı Celal Araz, Levent Ersin Temmuz 2024

Kaim Makam Kaymakamlık Mevzuat ve Teori

Anayasa Hukuku
 
 • Anayasa Hukukuna İlişkin Kavramlar ve Genel Esaslar
 • Türkiye’de Anayasalcılık Hareketleri
 • 1982 Anayasası


Türkiye’nin İdari Yapısı
 • 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
 • Hizmet Yönünden Yerinden Yönetim Kuruluşları
 • 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu
 • 3152 Sayılı İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu ile İl Yatırım ve Hizmetlerine İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun
 • Valilik ve Kaymakamlık Birimleri Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği
 • 5894 Sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun
 • 4 Sayılı Bakanlıklar Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
 • 5 Sayılı Devlet Denetleme Kurulu Hakkında CB Kararnamesi
 • 6 Sayılı Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin Teşkilat ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
 • 2 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında CB Kararnamesi
 • 3 Sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair CB Kararnamesi
 • 14 Sayılı İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
 • 13 Sayılı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
 • 7 Sayılı Savunma Sanayi Başkanlığı Hakkında CB Kararnamesi
 • 10 Sayılı Resmi Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
 • 12 Sayılı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
 • 8 Sayılı Yüksek Askeri Şuranın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
 • 9 Sayılı Uluslararası Antlaşmaların Onaylanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
 • 11 Sayılı Devlet Arşivleri Başkanlığı Hakkında CB Kararnamesi
 • Türkiye Varlık Fonu
 • 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıha Kurulu
 • Türkiye Çevre Ajansı
 • 23 Sayılı Türkiye Uzay Ajansı Hakkında CB Kararnamesi
 • 68 Sayılı Sanayileşme İcra Komitesi Hakkında CB Kararnamesi
 • 47 Sayılı Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulması Teşkilat ve Görevleri Hakkında CB Kararnamesi
 • 49 Sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri Hakkında CB Kararnamesi
 • 38 Sayılı Kapadokya Alan Başkanlığı Hakkında CB Kararnamesi
 • 34 Sayılı Türkiye Adalet Akademisi Hakkında CB Kararnamesi
 • 63 Sayılı Suç Mağdurlarının Desteklenmesine Dair CB Kararnamesi


Mahalli İdareler Kapsamında
Yer Alan Mevzuatlar
 • Genel Esaslar
 • 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu
 • 5393 Sayılı Belediye Kanunu
 • 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu
 • 442 Sayılı Köy Kanunu
 • 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu
 • 2972 Sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve Mahalle İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun
 • 5779 Sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun
 • 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu
Devlet Memurları Mevzuatı
 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
 • 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
İdare Hukuku
 • İdare Hukukuna Giriş - Genel Esaslar
 • İdare Hukukuna İlişkin Anayasal İlkeler
 • İdari İşlemler
 • İdarenin Yetkileri
 • Kolluk Faaliyetleri
 • Kamu Hizmetleri
 • Kamu Malları
 • İdarenin Mali Sorumluluğu


İdare Hukuku Kapsamında Yer Alan Mevzuatlar
 • 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu
 • 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
 • 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
 • 6328 Sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu
 • 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
 • 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu
 • 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu
 • 233 Sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
 • 5176 Sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kanunu
 • 3194 Sayılı İmar Kanunu
 • 3996 Sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun
 • 4283 Sayılı Ya-İşlet Modeli İle Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Kanun
 • 6085 Sayılı Sayıştay Kanunu
 • 3091 Sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun
 • Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı
 • 7245 Sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu
 • 2575 Sayılı Danıştay Kanunu
 • 7062 Sayılı Yüksek Seçim Kurulunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
 • 2893 Sayılı Türk Bayrağı Kanunu
 • 2272 Sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun
 • 5253 Sayılı Dernekler Kanunu

Anayasa Hukuku Kapsamında Yer Alan Diğer Mevzuatlar
 • 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunu
 • 2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu
 • 6271 Sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu
 • 3376 Sayılı Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun
 • 6216 Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun
 • 584 Sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğüTürkiye’de Demokratikleşme ve İnsan Hakları Kapsamındaki Ulusal Mevzuatlar
 • 6701 Sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu
 • 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
 • 3686 Sayılı İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Kanunu
 • 5840 Sayılı Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Kanunu
 • 4847 Sayılı Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Kanunu
 • 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
 • İl ve İlçe İnsan Hakları Kurullarının Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik
 • 6713 Sayılı Kolluk Gözetim Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun
 • 6384 Sayılı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Yapılmış Bazı Başvuruların Tazminat Ödenmek Suretiyle Çözülmesine Dair Kanun
 • 4681 Sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları Kanunu
 • 5233 Sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun
 • 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu
 • 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun
İnsan Hakları ile İlgili Genel Esaslar
 • Kavramlar
 • Tarihçeİnsan Haklarının Uluslararası Düzeyde Korunması
 • Avrupa Konseyi
 • Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
 • Avrupa Sosyal Şartı
 • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
 • Birleşmiş Milletler
 • İnsan Hakları Evrensel Bildirisi
 • Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme
 • Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme
 • Uluslararası Ceza Mahkemesi
 • Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT
 • Uluslararası Af Örgütü
 • Avrupa Birliği

ÖNSÖZ
Kıymetli Kardeşlerim;
2018 yılından itibaren kaymakamlık sınavında yeniden test usulüne geçilmiştir. 100 sorudan oluşan sınavda, Anayasa Hukuku (13 Soru), İdare Hukuku (18 soru), Türkiye’nin İdari Yapısı (14 Soru), Türkiye’de Mahalli İdareler (9 soru), Türkiye’de İnsan Hakları ve Demokratikleşme (6 soru) kısımlarından toplam 60 soru bulunmaktadır.
Kaymakamlık sınavında mevzuat önemli bir yer tutmaktadır. Sınavın ortalama yüzde 55’i (55 soru) mevzuattan oluşmaktadır. Bu kapsamda hazırlanan kitabımızda, son 20 yılın kaymakamlık sınav soruları incelenerek, sınavda soru gelen ve gelebilecek mevzuatlara yer verilmiştir. Bunun yanında, sınav müfredatında yer alan Anayasa Hukuku ve İdare Hukukunun teori kısımları da sınav müfredatı kapsamında yeterli olacak şekilde eserimizde bulunmaktadır. Dolayısıyla eserimiz, Anayasa Hukuku ve İdare Hukukunun tüm konularını kapsamaktadır.
Dolayısıyla eserimizde yer alan dersler;
Anayasa Hukuk (13 Soru)
İdare Hukuku (18 Soru)
Türkiye’nin İdari Yapısı (14 Soru)
Türkiye’de Mahalli İdareler (9 Soru)
İnsan Hakları ve Demokratikleşme - Yardımcı Kaynak (6 Soru)
Kaim Makam konu anlatım kitabı iki ciltten oluşmaktadır. Birinci ciltte Anayasa Hukuku, Türkiye’nin Teşkilat Yapısı, Türkiye’de Mahalli İdareler, yer almaktadır. Sınavda, bu kısımlardan ortalama 45 soru gelmektedir. Dolayısıyla birinci ciltte yer alan tüm hususlar defalarca tekrar edilerek iyice pekiştirilmelidir.
Kitabımızın ikinci cildinde Devlet Memurları Mevzuatı, İdare Hukuku teori kısımları, İdare Hukuku ve Anayasa Hukuku kapsamındaki mevzuatlar, İnsan Hakları ve Demokratikleşme ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuata yer verilmiştir. Sınavda bu kısımlardan ortalama 15 soru gelmektedir.
Eserimizden yararlanılırken elbette birinci ciltte yer alan kısımlarla Devlet Memurları Mevzuatına öncelik verilmelidir. Ancak her sorunun hayati derecede önemli olduğu sınavda başarılı olmak için ikinci cildin de yıllara göre soru dağılımları da göz önünde bulundurularak etkili bir şekilde çalışılması gerekmektedir.
Kaim Makam Konu Anlatım kitabıyla aynı doğrultuda Kaim Makam Kaymakamlık Çözümlü Soru Bankası hazırlanmıştır. Konu anlatım kısmı çalışıldıktan hemen sonra çözümlü soru bankası kitabımızda ilgili konuya dair soruların çözülmesi konunun pekişmesini sağlayacaktır.
Son yılların Kaymakamlık sınav soru dağılımları çalışmada rehberlik edecektir. Çalışmaya başlamadan önce 2. Cildin sonunda yer alan tablolar detaylı bir şekilde incelenmelidir.
İnsan Hakları ve Demokratikleşmeyle ilgili kavramlar, haklar, ulusal ve uluslararası mevzuatlar yer almaktadır. Önemle belirtelim ki insan hakları kısmı yardımcı olma özelliğine sahip olup bu dersin alanında yetkin bir insan hakları kitabıyla desteklenmesi faydalı olacaktır.
Kaim Makam Kaymakamlık Mevzuat ve Teori Kitabı, Kaymakamlık 2014 Test Sınavı 1.’liği, TODAİE 2018 Test Sınavı 1.’liği, Kaymakamlık test ve açık uçlu sınav dereceleri, KPSS A 2. 3. likleri başta olmak üzere diğer dereceler, Kurum Sınavları 1.’likleri ve diğer derecelerinin kazandırdığı tecrübeyle, ÖSYM sınav formatında hazırlanmıştır. Kaim Makam kitabı 10 yıllık yoğun sınav tecrübelerinin kazandırdığı perspektifle oluşturulmuştur.
Sınav hazırlık sürecinde konu anlatımları iyice çalışıldıktan sonra bol soru çözmek başarının anahtarıdır.
Hayatınızdaki tüm sınavlarda başarılar diliyorum.                                                                                                         
Celal Araz  
2024

Diğer Özellikler
Stok Kodu9786257125789
MarkaAkfon Yayınevi
Stok DurumuVar
9786257125789

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.