• Tüm Kategoriler
  • Savaş Kaymakamlık Sınavı Soru Bankası Açık Uçlu Sorular - Ahmet Nohutçu Agustos 2018

   Savaş Kaymakamlık Sınavı Soru Bankası Açık Uçlu Sorular - Ahmet Nohutçu Agustos 2018
   Görsel 1
   Geçici olarak temin edilememektedir. Temin edildiğinde

   Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler

   KAS
   KAYMAKAMLIK SINAVI
   TEST SORU BANKASI


   ANAYASA HUKUKU
   TÜRKİYE’NİN İDARİ YAPISI
   TÜRKİYE’DE MAHALLİ İDARELER
   İDARE HUKUKU


   TÜRKİYE’DE DEMOKRATİKLEŞME VE İNSAN HAKLARI
   2 EYLÜL 2018 TARİHİNDE YAPILACAK KAYMAKAM ADAYLIĞI SINAVININ
   “ÇOKTAN SEÇMELI TEST” FORMATINA UYGUN OLARAK:
   - Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanmak Amacıyla Yaklaşık 450
   Civarında Kanun ve KHK’yı Değiştiren ya da Kaldıran 2 Temmuz 2018 Tarihli 700 ve
   703 Sayılı KHK’lar
   - 10 Temmuz 2018 Tarihinden Sonra Çıkarılan 14 Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve
   2 Cumhurbaşkanlığı Genelgesi
   - 16 Nisan 2017 Referandumuyla Kabul Edilen 6771 Sayılı Anayasa Değişikliği
   Kanunu Gereğince 9 Temmuz 2018 Tarihinde Tamamı Yürürlüğe Giren Anayasa
   Değişiklikleri
   - 21 Temmuz 2016’da OHAL İlan Kararından Sonra Çıkarılan 667 ila 699 Arasındaki
   tüm OHAL KHK’ları
   - 21 Mart 2018 Tarihli ve 7103 Sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun
   Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
   - 27 Temmuz 2017 Tarih ve 1160 Sayılı TBMM Kararıyla gerçekleşen TBMM İçtüzüğü
   Değişiklikleri
   Dâhil Diğer Tüm İlgili Mevzuat Değişiklikleri ve Güncel Gelişmeler

   İşlenerek Hazırlanmış
   2645 Adet Çözümlü, Açıklamalı Test Sorusu
   PROF. DR. AHMET NOHUTÇU
   AHMET GAZİ KAYA
   SAVAŞ KİTAP ve YAYINEVİ
   2018 ANKARA

   hayırlar diliyor; kalbi selam ve muhabbetlerimi sunuyorum.
   Çengelköy / 3 Ağustos 2018
   Prof. Dr. Ahmet NOHUTÇU


   İÇİNDEKİLER

   Birinci Bölüm Anayasa Hukuku
   Anayasal Gelişmeler ve Anayasa Tarihi
   Devletin Temel Nitelikleri
   Temel Hak ve Hürriyetler
   Yasama
   Yürütme
   Yargı
   Anayasanın Değiştirilmesi veya İktidar Tipleri
   Anayasal Gelişmeler ve Anayasa Tarihi
   Mali Hükümler - Ekonomik Hükümler ve Bütçe
   2010 - 2017 Yılı Anayasa Değişiklikleri
   6216 Sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu veYargılama Usulleri Hakkında Kanun 336

   İkinci Bölüm Türkiye’nin İdari Yapısı
   Türkiye’nin İdari Yapısı

   Üçüncü Bölüm Türkiye’de Mahalli İdareler
   İl Özel İdaresi
   Belediye / Büyükşehir Belediyesi
   A. Belediye
   B. Büyükşehir Belediyesi
   Köy İdaresi
   Mahalle İdaresi
   Hizmetsel Yerinden Yönetim Kuruluşları

   Dördüncü Bölüm İdare Hukuku
   İdare Hukukuyla İlgili Genel İlkeler – Esaslar ve Kurallar
   İdari İşlem Teorisi
   İdari İşlemlerin Re’sen İcra ve Tahsili
   İdarenin Sözleşmeleri – İdari Sözleşmeler – İhaleler
   Kamulaştırma
   Kamu Hizmeti Teorisi
   Kolluk Hizmetleri
   Kamu Malları
   İdarenin Mali Sorumluluğu
   Devlet Memurları
   Beşinci Bölüm Türkiye’de Demokratikleşme ve İnsan Hakları İnsan Haklarının Özellikleri ve İnsan Haklarıyla İlgili Kavramsal, Kuramsal ve Tarihsel Çerçeve
   Temel Haklar ve Hürriyetler
   İnsan Hakları ve Demokratikleşme İle İlgili Yasal Düzenlemeler İnsan Hakları Konusunda Yer Alan Ulusal Mekanizmalar
   Avrupa Birliği Başkanlığı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi
   Başkanlığı, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu, AB’ye Katılım İçin Ulusal Eylem Planı ve Türkiye’nin Yeni Avrupa Birliği Stratejisi - Uyum Yasaları
   İnsan Hakları İle İlgili Uluslararası Sözleşmeler ve Belgeler
   9. BASKIYA ÖNSÖZ

        Kıymetli Kaymakam Namzedi Kardeşlerim,
        KPSS ön koşulunun kaldırıldığı 2015 yılından itibaren 28 Mart 2015, 17 Aralık
   2016 ve 9 Eylül 2017 tarihlerinde yapılan son üç Kaymakamlık sınavı “açık uçlu
   formatta” yapılmıştır. Şu an sizlerin büyük bir azim, idealizm ve kararlılık içinde
   hazırlandığınız 2 Eylül 2018 tarihindeki kaymakamlık sınavı eskiden olduğu üzere
   “çoktan seçmeli test formatında” yapılacaktır.
        Kaymakamlık sınavında sorulacak 100 sorudan 60 tanesinin konulara göre
   dağılımı şöyledir:
       - 13 soru Anayasa Hukuku
       - 14 soru Türkiye’nin İdari Yapısı
       - 9 soru Türkiye’de Mahalli İdareler
       - 18 soru İdare Hukuku
       - 6 soru Türkiye’de Demokratikleşme ve İnsan Hakları
   Son 10 yıldır Kaymakamlık sınavının gelenekselleşmiş ve rakipsiz tek soru bankası olan
   elinizde tuttuğunuz KAS (KAYMAKAMLIK SINAVI) SORU BANKASI kitabımızın 8. Baskısı
   bu 60 soru kapsamındaki konulara ilişkin tüm güncel gelişmeleri ve mevzuat
   değişikliklerini kapsayacak şekilde ÖSYM’nin sınav formatına uygun hazırlanmış 2645
   adet açıklamalı ve çözümlü test sorusundan oluşmaktadır.
   Malumunuz olduğu üzere son aylarda Cumhuriyet tarihimizin en köklü, kapsamlı,
   yoğun ve radikal idari, yasal, Anayasal ve siyasal değişim ve dönüşümleri yaşanmıştır.
   Cumhuriyet tarihimizin 7. referandumu olan 16 Nisan 2017 referandumuyla, 21 Ocak
   2017 tarihinde kabul edilen 6771 sayılı “Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik
   Yapılmasına Dair Kanun” %51.41 “EVET” oranıyla kabul edilmiştir.
   Üç aşamalı olarak yürürlüğe giren değişikliklerin ilki 16 Nisan 2017 tarihindeki
   referandumun kabul edildiği aynı gün, ikinci aşaması beraber yapılan ilk TBMM ve
   Cumhurbaşkanlığı seçim takviminin başladığı 30 Nisan 2018 tarihinde, üçüncüsü ise 24
   Haziran 2018 tarihinde birlikte yapılan TBMM ve Cumhurbaşkanı seçimleri sonrası
   Cumhurbaşkanımızın yemin ederek göreve başladığı 9 Temmuz 2018 tarihinde
   yürürlüğe girmiştir.
   140 yıldan beri deneyimlediğimiz parlamenter hükümet modelinden Cumhurbaşkanlığı
   Hükümet Sitemine (CHS) geçilmesi kabul edilmiştir. 1982 Anayasasının başından beri
   yapılan 19 değişiklikten en kapsamlısı olan 16 Nisan 2017 tarihli referandumu ile
   Anayasasının 18 maddesi değişmiş, 16 maddesi tamamen kaldırılmış, toplamda ise 70
   değişiklik yapılmıştır.
   Başkanlık modeli eksenli CHS’ne geçiş ile birlikte Başbakanlık, Bakanlar Kurulu,
   güvenoyu, gensoru, kanun hükmünde kararname, tüzük gibi parlamenter hükümet
   modelinin temel kurum ve mekanizmaları yanında sıkıyönetim, Askeri Yargıtay, Askeri
   Yüksek İdare Mahkemesi gibi vesayet mekanizmaları ve Cumhurbaşkanlığı Genel
   Sekreterliği gibi daha pek çok kurum, kuruluş ve hüküm de kaldırılmıştır. Bunlar yerine
   Cumhurbaşkanlığı kararnamesi başta olmak üzere, Cumhurbaşkanın cezai sorumluluğu,
   Cumhurbaşkanı yardımcılığı, üst düzey kamu yöneticilerinin atanmasının, kamu
   tüzelkişiliğinin kurulmasının ya da bakanlıkların kurulmasının Cumhurbaşkanlığı
   kararnamesine bağlanması gibi çok önemli ve radikal değişiklikler yapılmıştır.

   Tüm bu yukarıdaki değişiklikler çok kısa bir zamanda Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı,
   geniş ve teferruatlı mevzuat değişikliği ile hayata geçmiştir.
   Bu çerçevede adayların tüm güncel yenilik ve değişiklikleri bütüncül ve sistemli olarak
   hem akademik ciddiyeti hem de sınav pratiğini ihtiva edecek kaynak, çalışma seti ve
   soru bankası bulmaları çok acil ve ciddi bir ihtiyaç ve sorun olmuştur. İşte KAS Soru
   Bankası kitabımızın 9. Baskısı bu ihtiyaç, talep ve mecburiyete binaen bu alandaki bilgi,
   birikim ve deneyimlerimizin sonucu olarak çok ciddi ve teferruatlı bir çalışma ve
   gayretle hazırlanarak yararlanmanıza sunulmuştur.
   KAS SORU BANKASI kitabımızın 9. Baskısında, özellikle Anayasamız, Devlet teşkilatımız,
   idare hukuku ve insan hakları ile ilgili tüm mevzuatımızı önemli ve ciddi ölçüde
   etkileyen bu en esaslı yeniliklerden başlayarak, aşağıdaki hukuki ve idari değişiklikler ve
   yenilikler dikkatlice ve detaylı bir şekilde incelenerek, her türlü kelime ve ibare
   değişikliklerine varıncaya kadar tüm konuları kapsayan çözümlü ve açıklamalı 2645
   adet test sorusu hazırlanmıştır:
       - Anayasada yapılan değişikliklere uyum sağlanmak amacıyla yaklaşık 450
   civarında Kanun ve KHK’yı değiştiren ya da kaldıran 2 Temmuz 2018 Tarihli
   700 ve 703 Sayılı KHK’lar,
       - 10 Temmuz 2018 tarihinden bu Önsöz’ün yazıldığı 25 Temmuz 2018 tarihine
   kadar çıkarılan 14 Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 2 Cumhurbaşkanlığı
   Genelgesi,
       - 16 Nisan 2017 Referandumuyla Kabul Edilen 6771 Sayılı Anayasa Değişikliği
   Kanunu gereğince 9 Temmuz 2018 Tarihinde tamamı yürürlüğe giren
   Anayasa Değişiklikleri,
       - 21 Temmuz 2016’da OHAL ilan kararından sonra çıkarılan 667 ila 699
   arasındaki tüm OHAL KHK’ları,
       - 21 Mart 2018 Tarihli ve 7103 Sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun
   Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun,
       - 27 Temmuz 2017 tarih ve 1160 sayılı TBMM Kararıyla gerçekleşen TBMM
   İçtüzüğü Değişiklikleri.
   KAS SORU BANKASI kitabımızın yeni baskısıyla ilgili birkaç önemli noktayı şöyle
   vurgulamak isterim:
       - Kitapta yer alan toplam 2645 sorunun konulara göre dağılımı şöyledir:
   Anayasa Hukuku 826 soru; Türkiye’nin İdari Yapısı 437 soru; Türkiye’de
   Mahalli İdareler 418 soru; İdare Hukuku 512 soru; Türkiye’de
   Demokratikleşme ve İnsan Hakları 452 soru.
       - Sorular başta Anayasa Hukuku ile İdare Hukuku mevzuatı ve idari teşkilat
   değişiklikleri olmak üzere, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin
   gerektirdiği her türlü kurumsal ve yönetsel değişiklikler kapsamındaki her
   türlü idari mevzuat, süreç, fonksiyon ve yapılanmaya ilişkin tüm yeniliklerin
   sorularla tekrarını yapacak şekilde güncellenmiştir.
       - Mevzuat değişiklerinin ve yeniliklerinin sınav sorularına yansıması muhtemel
   teknik hususiyetlerini ve detaylarını adayların gözden kaçırmamaları için
   birbirine yakın sorularla tekrar tekrar vurgulanmıştır.
       - Kitapta yer alan sorular kadar soruların çözümlerinde de adayların kavrayıp
   farkına varması gereken bilgiler, önemli noktalar ve açıklamalar konmuştur.
       - Kitabın içerdiği 5 bölümün tamamı iç içe geçmiş konulardan oluştuğu için, bir
   bölümde çözülen bir soru ve açıklaması diğer bölümlerle de ilgili olabilmekte
   hatta oradaki soruların daha kolay ve rahat çözülmesine katkı sağlamaktadır.
   Mesela “Mahalli idare birliklerinin kimin izniyle kurulacağı? (cevap:
   Cumhurbaşkanı)” sorusu Anayasanın 127. Maddesinde yer aldığı için
   Anayasa Hukuku, cevabı “Cumhurbaşkanı” olduğu için Türkiye’nin İdari
   Yapısı, mahalli idarelerle doğrudan ilişkili olduğu için Türkiye’de Mahalli
   İdareler, idare hukuku mevzuatındaki Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ile
   düzenlendiği için İdare Hukuku olmak üzere 4 alanı da kapsayan bir sorudur.
   (Bu arada 2 Eylül 2018’de bu soruyu görürseniz şaşırmayın )
   Keza, geçen sene 9 Eylül 2017 Kaymakamlık sınavında Türkiye’de
   Demokratikleşme ve İnsan Hakları alanında sorulan “Mülkiyet hakkının özel
   sınırlama sebebi nedir? (cevap: Kamu yararı)” sorusu aynı zamanda Anayasa
   Hukuku sorusudur. (Nitekim aynı soru 9 Eylül 2017 Kaymakamlık sınavından
   3 ay önce 3 Haziran 2017 tarihinde Adli Hâkimlik sınavında Anayasa Hukuku
   sorusu olarak aynen sorulmuştu.)
   Velhasılı kelam, kitapta sorulan bazı soruların farklı bölümlerde hatta bazen
   aynı bölümde benzeriyle tekrar etmesi hem konunun tam ve sağlam biçimde
   hazmedilmesini sağlayacak; hem de diğer bölümler için katkı sağlayacaktır.
       - Son olarak, Sınava kalan şu 3 haftada KAS SORU BANKASI’NIN 3 KERE
   ÇALIŞILARAK BİTİRİLMESİ sınav başarınız için çok kritik önem arz etmektedir.
   İlk okumanızı yaparken kitapta önemli gördüğünüz konuların, kavramların,
   rakamların, tarihlerin, hatta doğru seçeneklerin altının çizilmesi, boyanması,
   vurgulanması, yuvarlak içine alınması, check atılması vb. suretle kodlanarak
   çalışılmasını muhakkak tavsiye ederim. Bu şekilde 3-4 günde ilk çalışma
   bittikten sonra ikinci tekrar 1-2 günde, sınava günler kalmışken son tekrar da
   1 günde bitecektir. Böylelikle sınavda 100 sorunun 60 adetini içeren
   konulardaki eksik ve tereddütlerinizi tamamen gidererek sınava mümkün
   mertebe kendinizden emin ve güvenli bir şekilde gireceksiniz.
       - Bu arada sınava çok az zaman kalması hasebiyle en önemli faktör zamanı çok
   ama çok iyi ve akıllıca kullanmak olduğunu altını çizerek vurgulamak isterim.
   “Kısa zamanda birden çok kaynağı okumak mı yoksa sağlam bir kaynağı
   birden fazla okumak mı sizi başarıya götürür?” sorusunun cevabını size
   bırakıyorum.
   Son olarak, yazar arkadaşım ve kardeşim Kaymakam Ahmet Gazi Kaya’nın kitabın
   hazırlık sürecinde mesleki eğitim çerçevesinde gittiği dünyanın diğer ucu olan
   Japonya’dan gece uykularını feda ederek insanüstü bir gayretle, aşkla ve şevkle yeni
   soru hazırlaması her türlü takdirin ve kelamın ötesindedir: İyi ki varsın ve muhteşemsin
   Ahmet Gazi kardeşim. Ayrıca kitabın içinde yer alan soruların kontrolünde bize büyük
   bir özveriyle destek olup katkı sağlayan her biriyle iftihar ettiğim canım kardeşlerim
   Deniz İpçi ve kaymakamlık mesleğine adım atmalarına aylar kalan Törehan Özdemir,
   Tuncay Şahin ve Can Çelik’e gönül dolusu şükranlarımı ve sevgilerimi sunarım. Savaş
   Yayınevi’nin isimsiz çilekeş kahramanı ve dizgi duayeni Ümmühan EROĞLU ve Yayınevi
   sahibi canım kardeşim Barış GEZERKAYA’ya da teşekkürlerimi arz etmeyi bir borç
   bilirim.
   2 Eylül 2018 tarihinde yapılacak kaymakamlık sınavına Yüce Devletimize, Aziz
   Milletimize ve ayrım gözetmeksizin asil, şerefli, basiretli ve fedakâr Anadolu İnsanımıza
   hizmet etmek gayesi ve idealizmi ile hazırlanan tüm Kaymakam adayı kardeşlerime
   üstün başarılar, kolaylıklar, hayırlar diliyor; kalbi selam ve muhabbetlerimi sunuyorum.
   Çengelköy / 3 Ağustos 2018
   Prof. Dr. Ahmet NOHUTÇU


    
   • Genel Özellikler
   • Baskı Tarihi
   • Ağustos 2018
   • Baskı Sayısı
   • 9. Baskı
   • Yayınevi
   • Savaş Yayınevi
   • Yazar
   • Ahmet Nohutçu, Ahmet Gazi Kaya
   • Sayfa Sayısı
   • 1000
   • Ebat
   • 16x24
   • Cilt
   • --
   Diğer Özellikler
   Stok Kodu9786052328682
   MarkaSavaş Yayınevi
   Stok DurumuTÜKENDi
   9786052328682

   PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.