SÜPER FİYAT Borçlar Hukuku Genel Hükümler Hocasından Ders Notları 2022

Görsel 1
Akfon Puan : 99
Fiyat:
165,00 TL
İndirimli Fiyat (%40) :
99,00 TL
Kazancınız 66,00 TL
Havale / EFT:
96,03 TL
13,37 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
Aynı Gün Kargo Sınırlı Sayıda

Borçlar Hukuku Genel Hükümler
Hocasından Ders Notları
Olcay Ekşioğlu
Altın Seri
2022


İçindekiler

Birinci Kısım
Borçlar Hukukuna Giriş
Borçlar Hukukuna Giriş Ve Temel Kavramlar
Borçlar Hukukunun Konusu
Borçlar Hukukunun Kapsamı
Borçlar Hukukunun Medeni Hukuk İle İlişkisi
Borçlar Hukukuna Hakim Olan Temel İlkeler
Borçlar Hukukuna İlişkin Temel Kavramlar
Borç İlişkisinden Doğan Haklar Veyükümlülükler
Sorumluluk
Eksik (Tabi) Borçlar
Konu İle İlgili Çıkmış Sorular
 
İkinci Kısım
Sözleşmelerden Doğan Borçlar
Birinci Bölüm
Hukuki Olay - Hukuki Fiil - Hukuki İşlem
Hukuki Olay
Hukuki Fiil
Hukuka Uygun Filler
Konu İle İlgili Çıkmış Sorular
İkinci Bölüm
Sözleşmelerin Kurulması
Genel Olarak
Öneri (İcap)
Kabul
Sözleşmelerin Kurulma Anı
Sözleşmelerin Hüküm Ve Sonuçlarını Doğurma Anı
Konu İle İlgili Çıkmış Sorular
Üçüncü Bölüm
Sözleşmelerin Geçerliliği İçin Aranan Şartlar
Birinci Ayrım: Bütün Sözleşmeler İçin
Aranan Şartlar
Taraflar Ehil Olmalıdır
Sözleşmenin Konusu Emredici Hukuk
Kurallarına, Kamu Düzenine, Genel Ahlaka Ve Kişilik Haklarına Aykırı Olmamalıdır
Tarafların İradeleri Sakatlanmamış Olmalıdır
Konu İle İlgili Çıkmış Sorular
İrade Beyanları Muvazaalı Olmamalıdır
Konu İle İlgili Çıkmış Sorular
İkinci Ayrım: Bazı Sözleşmelerde Aranan Şartlar
Aşırı Yararlanma (Gabin) Bulunmaması
Konu İle İlgili Çıkmış Sorular
Şekle Uyulması
Konu İle İlgili Çıkmış Sorular
Genel İşlem Koşullarına Getirilen
Sınırlara Uyulması
Konu İle İlgili Çıkmış Sorular
Dördüncü Bölüm
Sözleşme Yapma Zorunluluğu
Genel Olarak
Sözleşme Yapma Zorunluluğu
Konu İle İlgili Çıkmış Sorular
Beşinci Bölüm
Sözleşmenin Yorumlanması, Tamamlanması Ve Uyarlanması
Genel Olarak
Sözleşmenin Yorumlanması
Sözleşmenin Tamamlanması
Sözleşmenin Uyarlanması
Altıncı Bölüm
Tek Taraflı İrade Beyanıyla Borç İlişkisi Kurulması
Genel Olarak
İlan Yoluyla Ödül Sözü Verme
Yedinci Bölüm
Sebebi Gösterilmemiş Borç Tanıması
Kavram Ve Şartları
Sekizinci Bölüm
Temsil
Genel Olarak
Temsilin Çeşitleri
Temsilin Koşulları
Temsilde Taraflar
Temsil İlişkisinde Bazı Özel Durumlar
Temsil Yetkisinin Sona Ermesi
Yetkisiz Temsil
Konu İle İlgili Çıkmış Sorular
Dokuzuncu Bölüm
Borçların İfası
Genel Olarak Borçların İfası
İfanın Tarzı
Konu İle İlgili Çıkmış Sorular
Çeşitli Edimlerin İfasına İlişkin Özellikler
Konu İle İlgili Çıkmış Sorular
İfanın İspatıı
Karşılıklı Borç Doğuran Sözleşmelerde İfa (İfa Sırası)
Alacaklı Yüzünden Borcun İfa Edilememesi (Alacaklı Temerrüdü)
Konu İle İlgili Çıkmış Sorular
Onuncu Bölüm
Borca Aykırılık
Birinci Ayrım: Genel Olarak Borca Aykırılık
Genel Bakış
Borca Aykırılığın Genel Sonuçları
Borçlunun İfa Yardımcısının Eylemlerinden Sorumluluğu
Borca Aykırılıktan Dolayı Sorumsuzluk Anlaşması
İkinci Ayrım: Borca Aykırılık Halleri
Kusurlu İmkansızlık
Gereği Gibi İfa Etmeme (Kötü İfa)
Borçlunun Temerrüdü
Konu İle İlgili Çıkmış Sorular

Üçüncü Kısım
Haksız Fiillerden Doğan Borçlar
Birinci Bölüm
Kusura Dayanan Sorumluluk
Birinci Ayrım: Haksız Fiil Kavramı
İkinci Ayrım: Borca Aykırılık Halleri
Fiil (Eylem)
Hukuka Veya Ahlaka Aykırılık
Kusur
Zarar
İlliyet Bağı
İkinci Bölüm
Kusura Dayanan Sorumluluk
Genel Olarak Kusursuz Sorumluluk
Kusursuz Sorumluluk Halleri
Üçüncü Bölüm
Haksız Fiilin Hüküm Ve Sonuçları (Tazminat)
Maddi Zararın Tazmini
Manevi Zararın Tazmini
Yetkili Ve Görevli Mahkeme
Tazminat Davasında Zamanaşımı
Ceza Hukuku Kurallarının Ve Ceza Mahkemesi Kararlarının Etkisi
Sorumluluk Sebeplerinin Çokluğu
Konu İle İlgili Çıkmış Sorular
 
Dördüncü Kısım
Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Borçlar
Tanım
Sebepsiz Zenginleşmenin Şartları
Sebepsiz Zenginleşme Davasının Açılamadığı Haller
Sebepsiz Zenginleşmenin Hüküm Ve Sonuçları
Konu İle İlgili Çıkmış Sorular
 
Beşinci Kısım
Borç İlişkilerinde Özel Durumlar
Birinci Bölüm
Üçüncü Kişi Yararına Sözleşme
Genel Olarak
Çeşitleri
İkinci Bölüm
Üçüncü Kişinin Fiilini (Edimini) Üstlenme
Genel Olarak
Üçüncü Kişinin Fiilini Üstlenme Sözleşmenin Şartları
Üçüncü Kişinin Fiilini Üstlenme
Sözleşmenin Hüküm Ve Sonuçları
Üçüncü Bölüm
Müteselsil Borçluluk
Genel Olarak
Müteselsil Borç İlişkisinin Kaynakları
Müteselsil Borcun Hüküm Ve Sonuçları
Müteselsil Borcun Sona Ermesi
Dördüncü Bölüm
Müteselsil Alacaklılık
Genel Olarak
Müteselsil Alacağın Kaynakları
Müteselsil Alacağın Hüküm Ve Sonuçları
Beşinci Bölüm
Koşula (Şarta) Bağlı Borçlar
Genel Olarak
Koşulun Geçerlilik Koşulları
Koşulun Çeşitleri
Koşulun Hüküm Ve Sonuçları
Altıncı Bölüm
Bağlanma Parası - Cayma Parası Ve Ceza Koşulu
Bağlanma Parası (Pey Akçesi)
Cayma Parası (Pişmanlık / Cayma Akçesi)
Ceza Koşulu (Cezai Şart)
Konu İle İlgili Çıkmış Sorular

Altıncı Kısım
Borç İlişkilerinde Taraf Değişiklikleri
Birinci Bölüm
Alacağın Devri (Temliki)
Genel Olarak
Devrin Amacı
Alacağın Devrinin Çeşitleri
Alacağın Devrinin Hukuki Niteliği
Alacağın Devrinin Şartları
Alacağın Devrinin Hüküm Ve Sonuçlarıı
İkinci Bölüm
Borcun Üstlenilmesi
Genel Olarak
Borcun Üstlenilmesinin Tarafları Ve Taraflar Arasındaki Sözleşmeler
Borcun Üstlenilmesinin Hüküm Ve Sonuçları
Borcun Üslenilmesi (Dış Üstlenme) Sözleşmesinin Hükümsüzlüğü
Borca Katılma Sözleşmesi
Malvarlığı Veya İşletmenin Devri
Üçüncü Bölüm
Sözleşmenin Devri Ve Sözleşmeye Katılma
Sözleşmenin Devri
Sözleşmeye Katılma
Konu İle İlgili Çıkmış Sorular

Yedinci Kısım
Borçların Ve Borç İlişkilerinin
Sona Ermesi, Zamanaşımı
Birinci Bölüm
Borcu Sona Erdiren Sebepler
Genel Olarak
Geniş Anlamda Borcu Sona Erdiren Sebepler
Dar Anlamda Borcu Sona Erdiren Sebepler
Borcun Sona Ermesinin Yan Haklar Üzerindeki Etkisi
İkinci Bölüm
Zamanaşımı
Genel Olarak
Zamanaşımının Şartları
Konu İle İlgili Çıkmış Sorular
 
Önsöz

    Hocasından notlar serisi içerisinde bulunan bu kitapta, Borçlar Genel Hukuku yer almaktadır. Bu eser çıkmış sınav soruları dikkate alınmak suretiyle kaleme alınmıştır. Borçlar Genel Hukuku, özel hukuk alanının tamamında kullanılan çeşitli terminolojilere kaynaklık eden bir hukuk dalıdır. Özellikle Borçlar Özel Hukuku ile Ticaret Hukuku’nun daha iyi anlaşılması noktasında Borçlar Genel Hukuku çok büyük bir öneme sahip olmaktadır. Söz gelimi, halefiyet, müsteselsil sorumluluk, feri hak, eksik borç, şahsi sorumluluk, zamanaşımı vs. şeklinde bunları çoğaltmak mümkündür. Aynı şekilde alacağın devri ya da borcun üstlenilmesi sözleşmelerinin bir taraf değişikliği meydana getirip getirmediği yahut getirmiyorsa, neden meydana getirmediği gibi konuların ezbercilikten uzak bir şekilde daha iyi anlaşılmasında fayda vardır. Zira bu temel hukuk tabirlerinin tam anlamıyla anlaşılmaması, diğer özel hukuk alanlarına da sirayet edecek ve onların anlaşılmasını da güçleştirecektir. Özel hukukun dayanağı teşkil eden bu kavramların daha iyi anlaşılması için çeşitli tablolar ve özgün örnekler kullanılmıştır.

    Konu anlatımlarının sonlarına çıkmış sorular ilave edilmiştir. Bu şekilde hangi konulara ağırlık verilmesi gerektiğine dikkat çekilmiş ve konu anlatımının önemini ayrıca soru üzerinden görülmesi sağlanmıştır.

    Elinizdeki bu eser, gerek fakülte sınavlarında gerekse mezuniyet sonrasında girilmesi amaçlanan Adli ve İdari Hakimlik sınavlarında ile KPSS ve diğer kurum sınavlarında yardımcı olması için hazırlanmıştır.
    Bu eserin oluşturulmasındaki katkılarından dolayı, bir önceki eserimiz olan KONSENSUS adli kitabın hazırlanmasında olduğu gibi burada da maddi ve manevi desteğini asla esirgemeyen gerek tecrübesi gerekse bütün nezaketi ve naifliğiyle varlığını bütün çalışmalarımızda yanımızda hissettiğimiz değerli hocamız Prof. Dr. AHMET NOHUTÇU’ya teşekkürü bir borç bilirim. Keza bu eseri meydana getirirken her müşkülatta kendisinin engin hukuk bilgisine danışmaktan çekinmediğim ve bu noktada varlığını daima yanımda hissettiğim değerli hukukçu, kıymetli arkadaşım, adaşım OLCAY ASLAN kardeşime çok teşekkür ederim. Yine bu eserin kelime kelime, satır satır meydana getirilmesi aşamasında büyük bir sabır, nezaket ve gayret gösteren bütün SAVAŞ YAYINEVİ AİLESİNE teşekkür eder ve bu eseri temin edip çalışan SEVGİLİ OKUYUCULARIMIZA azami derecede katkı sağlamasını temenni ederim.
 
 • Genel Özellikler
 • Baskı Tarihi
 • 2022
 • Baskı Sayısı
 • 2. Baskı
 • Yayınevi
 • Savaş Yayınevi
 • Yazar
 • Akıllı Notlar Dizisi Yayın Kurulu
 • Sayfa Sayısı
 • 372
 • Ebat
 • 24x16
 • Cilt Tipi
 • --

 
Diğer Özellikler
Stok Kodu9786257483421
MarkaSavaş Yayınevi
Stok DurumuVar
9786257483421

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.